li nart Overgang Zaken. een le Klas Ondergeteekende bericht metdeze aan zy ti /Ctwii^rSaan aan den heer R* S. BOERS MA, dien hij met vertrouwen aanbeveelt- - v:: gedrongen zijn Tevens ^«nt by»ch^ de ^«reude 52 faTen in zoo ruime mate ondervonden, jaren in w MEORS. Behagen, 31 Maart 1910- In aansluiting met bovenstaande be veelt ondergeteekende zich I clientèle van zijn voorganger den heer MtiNTRS ten zeerste aan, beloven door'het leveren van goede waarea door prompte bediening zal trachten 7 hetzelfde vertrouwen waardig te betoonen dat zijn voorganger zoo lange jaren heeft genoten. Hoogachtend, Uw dn. R. S. BOERSMA. Een geheel veranderde situatie. Boontjes heeft ver bouwd en opent zijn nieuwe etablissement J. IC BOONTJES. De Olde Smidse is ontstaan Einde bakkerij 's Lands Welvaren tussen de Gouden Engel en het Centrum. Hij hield zich mogelijk vooral bezig met het drukken van taal kundige religieuze geschriften. Wat de reden mag zijn geweest van zijn wel zeer korte verblijf in Schagen, blijkt niet uit wat er over hem bekend is. Zijn zinspreuk luidde: 't is ijdel (zie Navor- scher XTX. 257) Een van de door hem uitgegeven boeken werd geschreven door Pieter Pietersz, toetz-steen, om te proeven elck mensche, de wegh sijns levens of sy recht gaet nae de stad des vredes ofte 't contrtarie Door f Tot Wormer-veer, bij Willem Symonsz Boogaert, boeckverkooper in den Beslagen Bijbel, Anno 1650. 4o kwarto, het formaat van het boek) De Wildeman is verdwenen in 1946, na de brand die ook het Noord-Hollands Koffiehuis en andere panden aan de Gracht vernietigde. De open plek tussen De Roode Leeuw en De Gouden Engel is verdwenen De ondergeteekende be richt bij deze aan het geachte publiek van Scha- gen en omatreken, dat hij in zijn geheel nieuw verbouwde zaak heeft geplaatst. Beleefd aanbevelend, Marktplaats. gaat om Willem Symonsz Boogaert. Tn welk pand hij zijn bedrijf uitoefende, is niet bekend. Het is niet onaannemelijk dat dat het geval was in een van de beide huizen in de hoek, waaronder dus het huis waar ruim honderdvijftig jaar later de familie Vlaming woonde. Tn het adresboek van Nederlandse drukkers tot 1700 staat: Boogaert, Willem Symonsz. Wormerveer 1646-1653 - Uithangbord: Beslagen Bybel (inden) 1646-1653 Boogaert, Willem Symonsz. Schagen 1650-1651 - Adres: Marckt (de) - Uithangbord: Beslagen Bybel (inden) Boogaert, Willem Symonsz. Harlingen 1651 - Adres: Voor-straet, tusschen de VismarcktentRaedt-huys (de) 1651 - Uithangbord: gen Bybel (inden) 1651. De Roode Leeuw is verbrand, en herbouwd en vergroot en inmiddels van naam veranderd. Daar vinden we nu Rumors, Hotel Bar Cuisine. De Gouden Engel is opgegaan in een groter pand en de naam is verdwenen. Wie de Gouden Engel zoekt vindt nu Wonders Schagen, eten en drinken. Het Centrum is na een aantal metamorfoses veranderd in het restaurant de Koeienhemel: Home, een restaurant. Alles wat er met dit pand is gebeurd vindt u beschreven in de Kakelepost, 27e jaargang, juni 2012, nummer 2, pagina's 6 - 10. Het dubbele woonhuis waarvan ooit sprake was in de hoek is via een lang veranderingsproces omgetoverd in het café De Smidse. Het Vosje en het huis ernaast zijn verdwenen en maakten plaats voor de vernieuwde Nieuwstraat en het trottoir voor de bank en het Makadocentrum. Kortom, van alles wat er ooit stond, is niets overgebleven dan een herinnering op papier, een enkel schilderij van Cornelis Bok en vanaf het moment dat de fotografie is uitgevonden een enkele foto. Gebruikte bronnen: Tiende penning 1544, 1557 en 1561 Generale pachten en verpondingen 1595, 1605, 1610, 1615, 1623, 1632, 1633, 1638, 1660, 1665, 1670, 1677, 1687, 1693, 1698, 1711, 1723, 1730, 1751 en 1768. Het verpondingsregister van 1686 en 1803. Transportregisters vanaf 1556 tot 1811 Hypotheken vier vanaf 1832 tot begin 20e eeuw Gaardersarchieven Schagen Doop-, trouw en begraafboeken van Schagen. Kadastrale gegevens betreffende Schagen Een aantal Kakeleposten Aquarel de Lammerenmarkt van Cornelis Bok Wanddecoratie Groothuis, aanwezig in museum Vreeburg, met dank voor de mogelijkheid die te fotograferen 10 - Karel Niiman Kakelepost 03 17.indd 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 10