Mar JetSchagen. Het hoekhuis Over dat huis en vooral over sommige van zijn bewoners/eige naren is wel het een en ander te vertellen. De eerste bekende bewoner is Mr. Carel Carelsz. Hij zal chi rurgijn, kapper en heelmeester tegelijk, zijn geweest. Hij wordt vermeld als bewoner van dit huis in een akte van 1605. In de ja ren daarna wordt het huis achtereenvolgens bewoond door zijn weduwe en zijn zoon Heertgen Carels. In de ruim tweehonderd jaar die dan volgen tot de invoering van het kadaster heeft het pand vele bewoners en eigenaren gezien. Het was een huis op stand'. In het jaar 1700 woont Lourens Jan Dienaer er, gerechts bode van Schagen, ook bekend als Lourens Jansz Compaen. We zullen hem nog tegenkomen in verband met een geschiedenis die zich afspeelt in en rond de herberg De Wildeman. In 1730 wordt het huis gekocht door Jan Keet, de zoon van Simon, boer en zadelmaker. Het blijft dan nog een generatie in het bezit van de familie Keet, omdat ook Dirk Keet, de zoon van Jan er woont. Hij raakt in het bezit van de boomgaard die schuin achter het huis ligt, tegen de sloot aan achter de huizen die aan de oostkant van de Markt staan. Die sloot is niet alleen vaarweg, ook de 'huisjes' komen er op uit of staan er boven. Overigens, wie nu in Smultaria zit of even flappen tapt bij de ING zit of staat zo ongeveer in die boomgaard, die ook nog min of meer te denken is op het pleintje voor de vrachtwagens die de winkels in het Makado van hun goederen voorzien. Die toegangssteeg en dat pleintje heten nu het Vosje. Het Vosje verbrandt Pieter Lzn. Roggeveen sloopt het huis en herbouwt en verbouwt het in 1870 tot een herberg. In de transportakte die daarover wordt opgemaakt staat o.a. dat het gaat om 'een huis van ouds genaamd het Vosje en erf. Waaraan het huis en ook het latere café die naam heeft te danken, is niet bekend. Bovendien heeft de herberg in 1880 een andere naam. Cornelis Vredenburg, een gistkoper, wordt op 22 april 1880 eigenaar van de herberg 'Het Zwijnshoofd' en uit alles is duidelijk dat het gaat om dit hoekhuis. Vanaf 1892 heet het pand dan definitief het Vosje. Het is niet steeds een café, of niet alleen, het wordt ook een winkelhuis genoemd, genaamd het Vosje. In 1908 koopt Pieter Reijerszoon Boon, arbeider, maar landman en kastelein genoemd, 'een win kelhuis en erve, genaamd het Vosje, waarin een slijterij... de Kerkebuurt tfitfl. van Twuijvan, Ssfiagen. - Recht vooruit staan op de hoek van de Markt en de Nieuwstraat links de bakkerij en rechts het Vosje, voor de brand van 30 april 1913. Kakelepost 02 2017 20p.indd 5 1Q.nR.17 11-34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 5