OPENIN ran mijn WINKEL, Harkl-NM, Aan het perceel is in de afgelopen bijna tweehonderd jaar niets veranderd l, 's morgens Kruideniers- en Grutterswaren, Biscuits, hi Suikerwerken, Boter, Kaas en Eieren, Sigaiti en Sigaretten. Hetnoord r.h. J. H. de Wil, laatst bewoond door W. Purmcr. Prima kwaliteiten. Scherp concurrerende pri|ien leder kooper voor 12.50 ion diverse koloniale waren (uiig» :ondrrd Haler) onuengl Ier aeleacnheid vaa de opening een prima Ontbijtkoek cadeau NF (IF DDI I7FN IN IIF FT AI ARF De kruidenierswinkel annex drogisterij van Purmer, de opvolger van Kossen, wordt gekocht door krui denier Dirk Klos. Elisabeth Klos verstuurde deze ansichtkaart van de winkel op de hoek. Het is niet gezegd dat hij ook in het huis aan de Markt heeft ge woond, maar onwaarschijnlijk is dat zeker niet. Tenslotte is deze plek, de noordzijde van de Markt, de zogenaamde Kerkebuurt, een opvallende plek in de dan nog kleine stad. Cornelis de Jongh Op zijn beurt had Reijer Barsingerhorn het huis gekocht van binnenschipper Jan Hoogwater, die getrouwd was met Marijtje Jans de Jongh, een zus van Cornelis de Jongh. Van hem had zij het huis geërfd. En nadat ze in augustus 1751was overleden, had Jan Hoogwater als voogd over zijn minderjarige kinderen een huijs en erve staande en gelegen op de hoek van 't Noordt belent de Gemeene Straat ten zuijden en westen, Dirk Hoflaans erven ten oosten en noorden' verkocht aan Reijer Barsinger horn. De overdracht had plaats op 4 maart 1752. Cornelis de Jonghe kocht het huis in 1747 via een publieke verkoping van de familie Barsingerhorn. De tekst van de trans portakte luidt: Wij Mr. Hero van der Beeck en Dr. Nicolaus Barsingerhorn, Schepenen van Scagendoen cont dat voor ons gekomen sijn de edele Cornelis Barsingerhorn, regerend burgemeester, Abraham Veldhuijs, oud schepen alhier als in huwelijk hebbende Trijntje Barsingerhorn, en Lucas Boerhave woonende tot Barsingerhorn, soo uijt eijgen hoofde dan als erfgenaam ab intestato van sijn overleden broeder Adriaan Boerhave, kinderen van Annetje Barsingerhorn, alhier overleden, sijnde de twee eerste comparanten kinderen en den derden comparant een kinds kindt en dus erfgenamen van Luijtjen Barsingerhorn en Marijtje Platius (begr. 19-10-1746, op 7 dagen na 91 jaar oud) beijde alhier overleden, welke comparanten in gevolge de gedane publique verkoo- pinge verclaarden op te dragen aan Cornelis de Jonghe mede binnen dese plaats, een huijs en erve op de hoek van 't Noordt alhier, belendt de weduwe Dirk Hoflaan ten oosten, de Gemeene Straat ten zuijden en westen...'. De akte is van 29 mei 1747 en is te vinden in het Oudrechterlijk en Weeskamerarchief van Schagen, inventa risnummer 5903, blz. 238 recto, berustend in het Regionaal ArchiefAlkmaar. Luijtjen Cornelisz Barsingerhorn Luijtjen Cornelisz Barsingerhorn (ook geschreven Bersinger- horn, terwijl hij eveneens bekend is onder naam Dubbelt) en Marijtje Platius (ook Plaetsius of Plaats) zijn getrouwd in Scha gen op 29 januari 1680 en ze woonden op de Laagzij. Luijtjen Cornelisz is vermoedelijk overleden in 1711 (dan is zijn vrouw zijn boedelhoudster in verband met de erfenis); zijn overlijden staat niet aangetekend in het register op de impost begraven, want dat begint op 5 januari 1733. Hij is begraven in de Kerk op de Markt. Het is duidelijk dat het huis, toen Reijer Barsingerhorn het in 1752 kocht, 'terugkwam in de familie'. Verder blijkt uit deze akte welke nauwe banden er bestonden tussen de families Barsinger horn en Boerhave. Er is een periode geweest dat het huis wel in het bezit was van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 9