de Kerkbuert aende Plaets belent Cornells Pietersz ten oosten en de straetvan 'tNoort ten westen. (Reg. Arch. Alkmaar, Oud Archief Schagen, inventarisnummer 5893, blz. 119 verso). Jannetje Luijtjesdr Daarna vernemen we niets tot 1660. Volgens de Generale Pachtboeken, de belastingregisters van de huizen in de Schagen (laten we zeggen de Onroerendzaakbelasting), van 1660, 1665, 1670, 1677, 1682 en 1687 woont er dan een zekere Jannetje Luijtjesdr. Een vrouw die Jannetje heet en de dochter is van een zekere Luijtje(n). In 1681 komt er een Jannetje Luijtges voor in het Lidmaten- en attestatieregister van de Hervormde Gemeente Schagen. Ze wordt genoemd als lid van de Gemeente wonend aan de Noordzijde Plaets. Ze is weduwe. Ze komt dus niet alleen voor in de registers van de Generale Pacht. In dezelfde tijd is het Hogere Gezag aan het controleren of er wel voldoende dan wel te veel beroepsbeoefenaren zijn in bepaalde branches. Onder andere in de kaarsenmakerij. In de registers van de transporten komt een akte voor die daarvan gewag maakt. "Wij Cornells Cornelisz Coningh endeAdriaen Thijssen Platius Sche penen binnen Schagen oirconden ende kennen een ijgelijck dat voor ons gecompareert zijn d'eersame Maertje Cornelis out negen ende tachtich jaeren, Jannetje Luijtjes out tnegentich jaeren, woonende binnen onse stede, haregeheugenisse kennisse ende verstant wel machtich sijnde; welcke ter instantie en requijsitie vande gemene kaersemakers binnen d'selve stede bij ware woorden in plaetse van Eede verclaerdegesam- entlijck ende elck in 't bijsonder waer ende waerachtich te zijn, ende eerstelijck voornoemde Maertje Cornelis, dat haer seer welgedenckt datter wel tachtich ende meer jaeren herwaerts kaersemakers tot Schagen hebben geweest ende kaersen vercofi, ende niet anders gehoort te hebben noch te weten, dan dat lange jaren te vooren kaersemakers binnen de voorseijde stede sijn geweest, ende verclaerde dopgemelte Jan netje Luijtjes, dat haergeheucht datter van haer jeucht aen soo langh als sij gedencken kan kaersemakers tot Schagen sijn geweest, wel drie a vier en tachtich jaren herwaerts..." De akte is van 16 november 1668 en staat in Oud ArchiefSchagen, inventarisnummer 5895, blz. 112v en 113r. In de akte vinden we een Jannetje Luijtjes oud negentig jaar, die herinneringen ophaalt van 84 jaar terug, van de jaren '80 van de 16e eeuw. Hoewel de naam Jannetje Luijtjes vrij uniek is, moet toch worden betwijfeld ofwe hier met dezelfde persoon te maken hebben. Immers in 1687 wordt ze nog genoemd. In dat geval zou ze toch dik honderd geweest moeten zijn. Echt waarschijn lijk is dat niet. In een transportakte van 20 april 1598 (inventarisnummer 5888, blz. 280) komt een Jannemeijt Luijtgesdr voor die is getrouwd met Maerten Gerrijts Cresingwerf Deze Jannemeijt Gezicht op het beschreven pand vanaf de kerktoren. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 11