Jacob Noteman gegoten is; klokken- en geschutgieterij Hans Falck van Neurenberg in de voormalige kerk Nijehove Leeu warden. Jacob Noteman was tot 1635 in dienst van Hans Falck waarna hij de gieterij overnam. Het opschrift van de laatste klok van Valkkoog geeft in diverse (oudere) publicaties het jaar 1625 aan als gietdatum. In andere publicaties vinden we de datum 1635, welke geregeld hersteld is naar de datum 1625. Misschien heeft iemand onlangs nog gezien welke datum er daadwerkelijk op de klok staat? Cornells Bok, De kerk van Valkkoog. Aquarel, begin 19e eeuw. Vertaling In de tekst staan een paar Latijnse woorden en zin nen. Hier volgt hun vertaling en verklaring: ASSUERUS FECIT AMSTELREDAM 1649 wil zoveel zeggen als 'Assuerus maakte (hem), Amsterdam 1649'. AVRO DOMINI Ao 1280 VRONEN kan ook gelezen worden als 'A. Vro. Domine 1280' (zie Chronyk van Medemblik, Dirk Burger van Schoorel, blz. 64). Hendrik Jacobsz Soeteboom, zegt daarover in zijn boek Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland, blz. 181 en 182, het volgende: 'A.Vro. Domini M CCLXXX. Tempore Allardi presbi- teri, ac mensis Septembris, so gy in de Figuur hier voorgestelt lesen kond de oude formule (schrijft eenen Valken ooge) van de letteren op de Kloeke gegoten, en ook hare settinge, verwekt den lustigen Leser ligt tot begeerte, omme de sin daar van te on- dersoecken, want de letter A. is niet sonder oorsake van de navolgende letteren afgesondert, ook de twee naastvolgende, dewelcke uyt malkanderen zijn getogen, en betoonen V. en R. bewijsen klaarlijk datmen niet mag lesen Anno Domini alsmen wel zou meenen te doen, uyt het vervolg der woorden: maar datmen sal lesen A. Vro. Domine, de Heeren van Vroon hebben my doen maken ofte gieten, ofte doen haar dese klokke toe-eygenen, &c....' Kortom, de heer of heren van Vronen hebben deze klok doen maken in 1280. 'Tempore Allardi presbiteri, ac mensis Septembris' betekent 'in de tijd van de priester Allard, en in de maand september'. Bronnen: NH arch. Haarlem- fam.arch.Westphalen aanw. 1075, 1412 reg. arch. Alkmaar- coll.aanw Eikelenberg, Boomcamp NH. Oudh. 1891 Vrye Fries XVI, blz. 298 Tuss. Flie en Lauwers ccx-9 Beiaard Museum Asten - A. Lehr kronieken D. Burger Schoorl Friesche Klokke Opschriften, Borssum Waalkes Friezen uit vroeger eeuwen, Hessel de Walle Gietindustrie Mechelen, K. Cosaert K.K.v.O-kunst Mechelen Gesch. Bisdom Haarlem deel XXI 'eCCe CadIt Mater frIsIae' Hier staat: 'Zie hier stort de moeder van Friesland neer'. Als het iets anders geschreven wordt, zit er in dit zinnetje nog meer verscholen, namelijk een jaartal in Romeinse cijfers. Kijk maar: eCCe CadIt Mater frIsIae. 3 x C, 1 M, 3 I, een C telt voor 100, een M voor 1000, een I voor 1, in totaal dus 1303 en dat is het jaartal waarom het gaat. Zo deed men dat toen. Ten slotte nog LEGENDO ET SCRIBENDO. Dat betekent 'door te lezen en te schrijven'. Dit was de lijfspreuk van een bekende 17de-eeuw (taal)geleerde en oudheidkundige, Petrus Scriverius uit Leiden, in goed Nederlands Piet Schrijver. J. van Lunsen 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 9