De Kakelepost Ledenadministratie Lidmaatschap en contributie Werkgroepen Agrarische Geschiedenis Stadswandelingen Coördinatie Erelid is een uitgave van de Historische Vereni ging Schagen e.o. en verschijnt 4x per jaar. ISSN 0928-6683 Redactie M. T Beijersbergen, K. C.Numan, R. J. M van de Pol, R.J. Witsen Vormgeving Bredewold Buczynski, Haringhuizen Bezorging N. Braak De redactie draagt geen verantwoor delijkheid voor artikelen voorzien van auteursnaam. Artikelen mogen worden overgenomen met volledige bronver melding en schriftelijk bericht aan de redactie. H. J. C. Kaal 06 40253356, Beuninge 52, 1749 BR Warmenhuizen, hjc.kaal@gmail.com Leden 17,50 per jaar Huisgenootleden 5,00 per jaar Losse nummers 3,50 Bankrekening 35.73.04.756 Opzeggen uiterlijk voor 31 december van het lopende verenigingsjaar. E-mail Historische Vereniging kakelepost@gmail.com E-mail redactie numankacee@planet.nl Bestuur Voorzitter F. Timmer, 0224 215261, Doornenhof 21, 1741 ZE Schagen Secretaris mevr. Monique Manshanden moniquemanshanden@gmail.com Notulist AW J. Veldman, 0224 214201, De Vaart 32, 1741 DE Schagen Penningmeester N. Braak, 0224 296609, Lepelaar 17, 1742 KV Schagen 2e Penningmeester R. J. M. van de Pol, 0224 213539, Jacob Ruijsdaellaan 49, 1741 KV Schagen Leden N. J. Grooff, 0224 216248, Chopinstraat 12, 1741 HG Schagen K. C. Numan, 0224 213519, Iepenlaan 2, 1741 TE Schagen A. Pijper, 0224 212859, Lepelaar 10, 1742 KW Schagen R.J. Witsen, 0224 21 90 45, Verzetlaan 180, 1742 RN Schagen P v.d. Zee, 0224 552067, Raadhuisstraat 75, 1746 BG Dirkshorn Secretariaat Historische Vereniging Schagen e.o., Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen T: 0224 296202 (bgg 0224 217790) Voorlichting F. Timmer, 0224 215261, Doornenhof 21, 1741 ZE Schagen A. Pijper Bouwgeschiedenis Vacature Foto's en ansichtkaarten C. Kuyper, 0224 215473 Genealogie R. J. M. van de Pol Kasteel van Schagen F. Timmer Kerkgeschiedenis F. Timmer Tweede Wereldoorlog N. J. Grooff Veldnamen K. C. Numan MevrouwJ. de Ruijter 0224 297688 Websites: http://www.nieuwenes.nl/ http://www.archiefalkmaar.nl/ H.P de Boer Voorpagina: De kerk van Valkkoog op een aquarel van Cornelis Bok.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 2