De aannemer-architect Lezing Henk de Boer, ons erelid, is niet meer. Hij overleed in de nacht van 18 op 19 april 2013. Van zijn ziekte was geen herstel moge lijk en dat deed al zijn geliefden en hemzelf buitengewoon zeer. Al een aantal jaren geleden had hij afscheid genomen van onze vereniging. Hij was zeer verknocht aan de historie van Schagen en omgeving en deed met toewijding het werk verbonden aan 3 april j.l. vertelde mevrouw Jeannette Ruijter aan een talrijk publiek een boeiend verhaal over de architect Vlaming. Hij heeft vele huizen en andere bouwwerken, o.a. twee bioscopen ontworpen en gebouwd in Schagen. Aan de hand van door de familie bereidwillig voor de gelegen heid afgestane foto's vertelde zij over zijn leven, bijna vanaf de wieg tot het graf. Hij is geboren op 1 februari 1883 in Schagen en overleed in Utrecht in 1953. Op de vele foto's die mevrouw Ruijter toonde, was de ontwik keling en voortgang van dit architectenleven in kleine stappen te volgen. Vooral liet ze zien hoeveel huizen het stempel van Vlaming dragen. In de Landbouwstraat, op de Gedempte Gracht, aan de Loet, op al deze plaatsen staan Vlaming-huizen. Voor velen verrassend was dat zijn eerste grote klus van ontwer pen en bouwen het klooster in Nieuwe Niedorp was. het penningmeesterschap van onze vereniging. Vele jaren geleden al weer maakte hij samen met zijn jongste broer Kees de Boer de fotoserie Schagen toen en nu. Een oude foto diende als uitgangspunt voor een foto van dezelfde plek of hetzelfde huis nu. Het meest treffende is dat deze serie foto's nu al weer zo gedateerd is, dat er een nieuwe gemaakt zou kunnen worden, door telkens van dat zelfde punt een foto te maken die de veranderingen kan laten zien die inmiddels, na een jaar of vijftien, hebben plaats gehad. Naast zijn belangstelling voor de geschreven historie ging zijn belangstelling ook uit naar de ongeschreven historie van Schagen, die historie die je in de bodem vindt, de archeologie kortom. Ook aan het zoeken van de Schager historie in het zogeheten bodemarchiefheeft hij meegedaan. Het was een buitengewoon druk bestaan, dat van huisarts (familiearts noemde zijn Perzische dochter het), een aantal bestuurlijke functies, zijn liefaebberijen, zijn belangstelling voor allerlei kunstuitingen en zijn andere professionele taken en bezigheden in het kader van de huisartsopleiding. We misten hem al een aantal jaren in de bestuursvergaderingen, maar we zullen hem nu meer dan ooit missen, in de wetenschap dat hij er niet meer is. Wij wensen zijn vrouw Marijke en zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om een onherstelbaar verlies te dragen en voor zover dat kan te boven te komen. Geen klein gebouwtje, dat klooster! Twee bioscopen werd Schagen rijker door de activiteiten van Vlaming. De eerste stond (en staat nog) in de Landbouwstraat, maar heeft inmiddels al heel wat andere bestemming gekend. De tweede stond aan Gedempte Gracht, Theater Royal, een prachtige toneelzaal en bioscoop, met de mogelijkheid van danszaal doordat alle stoelen via een mooi mechaniek onder het toneel konden verdwijnen. Velen hebben aan die zaal herin neringen. Ook zijn persoonlijke leven en alles wat daarin voorgevallen was, kwam over het voetlicht. Dat verliep niet altijd even soepel, noch voor hem, noch voor zijn vrouw en kinderen. Aan het eind van haar verhaal had iedereen in de zaal kennis gemaakt met een aimabel, royaal, maar ook eigenzinnig mens, Josephus Regnerus Vlaming. In memoriam Het bestuur Vlaming 18 Karel Numan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 18