-fr: aJsmi U* Oud Archief Schagen, inventarisnummer 31 (Regionaal Archief Alkmaar) fa&mgp: ttw&ji w fctrcn ffrffe fr*Wr«rwic f5i«rcn tnj*«wfó* itimctt cfucn opL Mvc 11 ro^fte» fcvcffcti *C>aF v^fEn1 W€9*»c ft»c^«(FI»it.ii«'^ci» ffciiSfcrfftrrf» W>rfwrfrtfcfi'm-S»tf Sicfrtflfccf-a,nUanZu^^H"Z?*** S*®*"***Mü%eWitT^rf*^' fstertw» RtriSe-tCRwn«pgiaitouf>.wnimirwflfc-mcr f .pjdp fmfc^ r f.' .,ffil,ct'"c" r,p^wtt«,<wwc. ff. .««own £t»e«n<£w> ^ofulCn rtflctbc,r«P«»**fe wVu-nnenfteL,^ L Tn ^J*Ktu^^<WncncmjVst«,m''ai^t>e" M „laBoff"e',,t,a ^"'f i.<0(41 aijed&ifrh Gmrfitta Uviircaik; .rt*}C rfj»vc fvnf' Wt-n i f®tr(Hllt|cifl gnt^jf«?/nrö r *v« I"*1'** -3 (transcritpie door Karei Numan) (hertaling door Karei Numan) 1 Willem Bastairt te Hollant Ridder heer van Scaghen, ic doe condt allen luyden dat ic voer mi ende voir minen erven ende nacomelingen ende voir alle den ghenen die mit my 2 ghedyct hebben inder nyeuwer dycaedze voir Scaghen van Sinte maertens kercke int nuwelant tot burchorn toe die van Scagercogge mijn onderzaten gegont ende gegheven hebben 3 gonne ende gheve mit desen brieve alsulcke privilegiën vryheden ende handvesten als hier nae gescreven staen roerende van een sluze die ic heb doen legghen inden ouden zeedyck byden 4 hale om dair doer te wateren mit dit nyeuwe bedycte lant twischen den merken voirnoemd op die cogge van Scaghen mijn onderzaten voirseijd. Inden eersten waert zake datter een waelbraec 5 inden nyewendijck off datter een overloep van water also groot quaem dattet nyeuwelant al gheheel mitten zouten water bedoven wair. So soude scagercogge voirnoemd sonder enige verbuer- 6 nisse dese sluze moghen toedammen sonder tegens segghen van my ende van mynen erven of van yemant anders. Ende dese sluze en sal dan ter tyt niet weder opghedaen worden eer dat 7 nyeuwe bedycte lant beghint droech te blijven boven water ende die wael offte overloep inden nyeuwen dyck al gheheel ende wel ghemaect sal wesen by goetdunc- ken vanden dyck- 8 grave heemraede van geestmanambocht ende die wairscappen van Scaghen. Item wairt zake dattie van geestmanambocht off yemant anders hadden enige vryheden off toesegghen neven 9 harkesloet te wateren off tot enige ander stede doir dit nyeuwe lant voirseijd dat sal ic ende mine erven weder- staen na onsen vermoghen. Wairt oock dat ic ende mine erven dat niet wederstaen 10 noch keren en mochten So sullen die van scagercogge voirnoemd sonder verbuernisse dese sluze voirscre- ven alheheel uten dyck moghen breken ende die pitte weder vollen ende den dyc vast 11 maken tot hoiren wille sonder enige tegens seggen van my ende minen erven of van yemant anders. Voertmeer alle die visscheryen die verschinen of vallen moghen inden nyeuwen 12 dyck off binnen den nyeuwen dyck in dit nyeuwe lant voirseijd die sal wesen ghemyen mitten visscheryen binnen den twee cogghen voirseyd sonder enige vermeringe des pachts vanden vis- 13 scheryen vanden twien coggen voirseyd dan zij dair mit recht jaerlixe off sculdich sijn. Item alst also ghebu- ert datmen enich ghemyen were speten sal binnen den twien coggen voirseyd totter 14 ghemyenen lants oirbair So sullen alle die ghenen die in dit nyeuwe landt ghelandt syn totten ghemyenen 1 Willem Bastaard van Holland, Ridder, Heer van Scha gen, ik maak aan iedereen bekend, dat ik namens mij en namens mijn erfgenamen en nakomelingen en namens al degenen die met mij 2 de dijk opgeworpen hebben in de nieuwe polder bij Schagen vanaf de kerk van Sint Maarten in het Nieuw- land tot aan de Burghorn, aan de inwoners van de Scha- gerkogge, mijn onderdanen gegund en gegeven heb 3 gun en geef via deze brief zodanige privileges, vrijheden en voorrechten als hierna beschreven staan, betreffende een sluis die ik heb doen leggen in de Oude Zeedijk bij de 4 Hale om daardoor dit nieuw bedijkte land tussen de voornoemde grenzen uit te wateren op de Schagerkog- ge, (dat wil zeggen) mijn voornoemde onderdanen. In de eerste plaats mocht het gebeuren dat er een doorbraak 5 in de Nieuwe Dijk komt of een overstroming van een zodanige grootte dat het nieuwe land geheel onderge dompeld was in zout water, dan zou de voornoemde Schagerkogge zonder enige boete 6 deze sluis mogen dicht maken zonder tegenwerpingen van mij of van mijn erfgenamen of van iemand anders. En deze sluis zal dan mettertijd niet weer opengemaakt mogen worden voordat dat 7 nieuwe bedijkte land droog begint te vallen en boven water blijft en de doorbraak of doorgang in de nieuwe dijk geheel en al dicht gemaakt zal zijn met goedkeuring van de dijk- 8 graaf heemraad van de Geestmerambacht en de waar schappen van Schagen. Zo moet ook worden opge merkt dat de Geestmerambacht of iemand anders enige vrijheid had of de toestemming om behalve via 9 de Harkesloot of via een andere plek uit te wateren door dit genoemde nieuwe land, maar dat zal ik en zullen mijn erfgenamen verhinderen naar ons vermogen. Mocht het zo zijn dat ik of dat mijn erfgenamen dat niet konden verhinderen 10 of tegenhouden, dan zullen de inwoners van de ge noemde Schagerkogge zonder boete deze genoemde sluis geheel uit de dijk mogen breken en de put weer vullen en de dijk dicht maken 11 naar believen zonder enige tegenspraak van mij of van mijn erfgenamen of van iemand anders. En verder zal visvangst die zich voordoet en die mogelijk zal zijn in de nieuwe 12 dijk of binnen de nieuwe dijk in het nieuwe land op dezelfde wijze benaderd worden als de visvangst in de beide genoemde koggen, zonder meer te betalen aan pacht voor de 13 visvangst van de beide genoemde koggen dan ze daar rechtens elk jaar schuldig zijn. 14 Evenzo wanneer het zich voordoet dat men enig ge meenschappelijk (spit)werk aan de dijk (ghemeyn were 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 9