Voorgeschiedenis Ook Schagen een canon Een Canon van Schagen. Hoe maak je die? De Canon De eerste druk van de Canon met op de stofomslag de fraaie foto's van John Oud. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Schagen kan het niet ontgaan zijn: afgelopen jaar is in de Schager Courant de Canon van Schagen gepubliceerd. In eenendertig artikelen werd een beeld geschetst van de geschiedenis van Schagen en omstreken. Hoe ontstaat zo 'n Canon? In 2006 presenteerde Frits van Oostrom (historisch letterkun dige en voormalig voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie der wetenschappen), als voorzitter van deCommis sie Ontwikkeling Nederlandse Canon", de Canon van Neder land. De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema's die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De opdracht werd gegeven door het toenmalige kabinet-Balke nende III. Er was kennelijk behoefte aan een lijst met hoogte punten uit de vaderlandse geschiedenis. Dat onze geschiedenis de gemoederen bezig hield, was in elk geval wel duidelijk. In deze periode haalde een groot deel (66 van de 100 gebelde Kamerleden deden mee) van de Tweede- Kamerleden een onvoldoende voor kennis van het vaderlands verleden toen dat getest werd door het Historisch Nieuwsblad (2000). Dokkum was een antwoord op de vraag waar Willem van Oranje werd vermoord. Alfrink', antwoordde een Kamerlid toen hem gevraagd werd naar de eerste bisschop van Utrecht. Jan Marijnissen riep in 2003 op tot de bouw van een Nationaal Historisch Museum. van Schagen Het was ook de tijd van de beruchte uitspraak van Balkenende over de VOC-mentaliteit (2006). Er wordt wel eens beweerd dat deze behoefte aan wat typisch Nederlands is, te maken heeft met tijden van steeds verder gaande Europese samenwerking en globalisering. De Neder landse identiteit, zo denken veel mensen, wordt bedreigd. Het was de tijd van het verdwijnen van nationale symbolen als Fok ker, en de gulden. KLM fuseerde met Air France. Hoe het ook zij, de Canon werd opgenomen in het onderwijs (het basison derwijs en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs) in 2009. De Canon zou richting moeten geven aan het geschie denisonderwijs. Het werd de leidraad voor wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en de cultuur van Nederland. Burgemeester Westerink leek het een goed idee om, voordat de oude gemeente Schagen fuseerde met Harenkarspel en Zijpe, een boekje uit te geven met daarin de hoogtepunten uit de geschiedenis van Schagen. De commissie bestond uit zes leden die verschillende organisaties vertegenwoordigden: de gemeente, de Historische Vereniging van Schagen en Omstre ken, de Schager Courant, Stichting Erfgoed Schagen en HDC Media. Op de eerste bijeenkomst van de werkgroep werd het doel geformuleerd; de canon zou in dertig wekelijkse bijdragen in de Schager krant, op woensdag, worden gepubliceerd. Het eerste artikel verscheen in april 2012, het laatste eind oktober. In november 2012 moest het eerste exemplaar van het boek over de Canon van Schagen feestelijk worden uitgereikt bij boekhandel Plukker. Allereerst werd besloten dat er een groslijst moest komen met onderwerpen die in aanmerking konden komen voor de definitieve canon. Uiteindelijk zou de canon uit dertig vensters bestaan. De criteria voor de vensters waren: Het onderdeel van de canon moet op een historisch verant woorde wijze beschreven worden. Er moet sprake zijn van historisch belang en er moet sprake zijn van een markante historische gebeurtenis voor Schagen. Er moet sprake zijn van spreiding door de tijd. Er komen 30 vensters. De tekst bestaat per venster uit 550 woorden. Er werd gestreefd naar een breed draagvlak bij de Schager bevolking voor de canon. Vandaar dat werd besloten dat de bevolking van Schagen t 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 5