ituficn »f Gewen (Fiflè(«Sltr<iii«t trffzn fbrgeu SCmf^$fSe mttKuefuenacH - 1 sWjpctSebptiSittrft p**"411 m uZ?*$ V» tttnfiat tor fctrcn R-fR- (i-oVr ïVirfc cff htHii^i^n tjxsirtfcrt'^nm' ftiKTIW» VVlCV fff-1 CM OftrfSn V'MO^ V jr- 1Mt«lorn Ctnte clrfrtu* Jtew vSo fillet fit<fiiv£n1t tntai-tiSkii ici&tfrii yinrf itj< **m -ifffcr^icn tiit «i f v-L' wtfFcn WC95* wuncti c-icn .;p. werk setten op elke thien geerzen enen man off dat te besteden op haer oosten 15 Item so sal dit nyeuwe lant voirtan ghelden mitten twien coggen voirnoemd alle oncost ende mit die van scaghen gers gers ghelyck duerende also lancg als dese sluze voirseyd gheleghen 16 inden ouden zeedyck voirseyd mer wairt zake dat dese sluze voirscreven uten ouden zeedyck ghebroken worde om enige vanden punten voirnoemd van die buren van scagercogge off datse die bueren 17 toe damden after dien tyt en sal dit nyeuwe lant voir seyd niet meer oncost ghelden mitten twien coggen voirseijd ende wairt zake dattie coggen voirnoemd enige sluzen wouden legghen inden nyeu- 18 wen dyck ende wateren doir dit nyeuwelandt voirseijd dat souden zij doen sonder tegen seggen van my ende mynen erven off van den besitter des lants. Voirt alle dieghene die comen in dit nyeuwe landt 19 mitter wone off opten dyck twisschen den merken voir seyd die sullen hoir pontscot ghelden altyt mit dien van scaghen durende also langhe als dair vole op woent off in woent off opten dyken wonen 20 al waert oock dat die sluze voirseyd uten dycke worden ghebroken off toe worde ghedammet het ghesciede hoe dattet ghesciede. Item so en sullen die vanden nyeuwen lande voirseyd ghien watermolen 21 setten noch doen setten die enich water malen opten Scager(?)cogge tzy lanck off vele groet off cleyne. Item dese sluze voirseyd sal open staen ofte wesen tot wille der gheenre die mit nyeuwelant voirseyd ghelandt syn. 22 Voirt so sullen die van scaghen hebben tot eiken jaire twee vrye jaermarcten den eersten marct tsinte Pieter ende tsinte Pauwels achte daghen voir ende achte daghen na ende die anderte marct tsinte Maria Mag- 23 dalenen dach achte daghen voir ende achte dagen na ende tot alle donresdaghen vry weeckmarct behoudelic my ende myn erven ende nacomelingen onser heerli- cheyt. Voirt so en sal ic noch mijn erven 24 noch nyemant anders van onsent weghen enyge waech setten dan tschaghen anden kerckbuert. Voirt so en sullen die van scagercogge ghien oncost hebben noch van dese sluze voirseyd noch van andere 25 sluzen die ic ende myn erven mit allen die inden nyeuwen lande ghelant zijn inden ouden zeedijc off inden nyeuwe zeedijc legghen moghen noch van enige bregghen die wij in dit lant voirseyd legghen moghen 26 noch van enich ghemyen werck. Des toorconde heb ic mine zeghel an deser handtvesten ghehanghen. Int jair ons heren dusent vier hondert drye ende sestich opten thienden dach van februario. speten) moet verrichten binnen de beide genoemde koggen ten 15 nutte van de hele gemeenschap zullen al degenen die in het nieuwe land land bezitten voor het gemeen schappelijke werk per tien geerzen een man beschik baar stellen op hun kosten. 16 Evenzo zal dit nieuwe land voortaan samen met de genoemde beide koggen mee betalen in alle onkosten en met de inwoners van Schagen gelijkelijk (gers gers gelijk) en wel zo lang als deze genoemde sluis ligt 17 in de genoemde Oude Zeedijk. Mocht het zich echter voordoen dat deze voorschreven sluis uit de Oude Zeedijk wordt gesloopt in verband met enige van de genoemde punten van de ingezetenen (buren) van de Schagerkogge of dat de ingezetenen 18 hem dicht gooiden na die tijd, dan zal dit voornoemde nieuwe land niet langer de onkosten betalen samen met de beide voornoemde koggen. En mocht het zo zijn dat de voornoemde koggen enige sluizen wilden leggen in de nieuwe 19 dijk en water afvoeren door het voornoemde nieuwe land, dan konden zij dat doen zonder tegenspraak van mij en mijn erfgenamen of van de eigenaar van het land. Voorts zullen al degenen die in dit nieuwe land Of op de dijk komen wonen tussen de genoemde gren zen hun pontschot (belasting) betalen precies zoals de inwoners van Schagen gedurende de tijd dat daar volk in woont of woont op de dijk 20 al zou de voornoemde sluis ook uit de dijk worden ge sloopt of worden dicht gegooid, het gebeure zoals het gebeure. Evenzo zullen de inwoners van het voorzegde nieuwe land geen watermolen 21 zetten of laten zetten die water uitslaat op de Scha- ger(? [onleesbaarjjkogge, hetzij lang of veel, groot of klein. Evenzo moet deze voornoemde sluisopen staan of open zijn [onleesbaar] als en zolang degenen die land bezitten in het nieuwe land dat willen. 22 Verder mogen de inwoners van Schagen elk jaar twee vrije jaarmarkten houden, de eerste markt met Sint Pe ter en Sint Paulus acht dagen daarvoor en acht dagen daarna en de andere markt met Sinte Maria Mag- 23 dalena acht dagen daarvoor en acht dagen daarna en op elke donderdag een vrije weekmarkt voor zover en zolang ik en mijn erfgenamen en nakomelingen van onze heerlijkheid dat goed vinden. Voorts zal ik noch zullen mijn erfgenamen 24 en verder ook niemand anders onzerzijds een waag zetten anders dan in Schagen aan de Kerkbuurt. Verder zullen de inwoners van Schagen geen onkosten heb ben noch door de voornoemde sluis noch door andere 25 sluizen die ik en mijn erfgenamen met alle landeige naren in het nieuwe land in de Oude Zeedijk of in de Nieuwe zeedijk willen bouwen noch door bruggen die we in dit voornoemde land willen aanleggen 26 noch door enig openbaar werk. Ten oorkonde hiervan heb ik mijn zegel aan dit handvest gehangen. In het jaar onzes heren duizend vierhonderd en zestig op de tiende dag van februari, m 10- Fred Timmer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 10