Schagen vanaf het jaar 600 tot 2010 Om een overzicht te krijgen van de veranderingen die Schagen heeft doorgemaakt tussen het jaar 600 en het jaar 1544 volgt hier een reeks jaartallen. We gaan steeds met 100 jaar vooruit. Achter elk jaartal staat vermeld wat er gebeurde. Soms gebeurde er niks, maar was er wel wat aan de hand. Soms zou je zelfs willen dat het niet gebeurd was, maar dat is wat anders. Het jaar 600 Schagen staat nog niet op de kaart. Er is niet of nauwelijks een mens te bekennen. De Romeinen zijn al lang uit Nederland ver trokken. De Merovingische vorsten (zie kader 1heersen in een gebied dat voornamelijk te vinden is in Noord-Frankrijk en een stuk van het zuiden van België, het is het Frankische Rijk. Hun koning Clovis had zich in het jaar 496 laten dopen tot christen. In de duinstreek wonen wel mensen zo tussen Zeeland en Texel Ze willen wel, maar het lukt ze nog niet naar noordelijker gelegen gebieden door te dringen. Niemand wil ofkan nog wonen in het 'heuvelachtige', golvende veenlandschap dat hier de afgelopen honderden jaren is gegroeid (zie kader 2). In de duinstreek wonen wel mensen, zo tussen Zeeland en Texel (zie kader 3). Het gaat niet om veel mensen, maar toch, ze zijn er, ze wonen er, ze leven er van wat hun akkertjes in en voor de duinen opleveren, van wat vee dat graast in de duinen, en verder van wat de natuur aan vogels en hun eieren, aan vissen en vruchten biedt. Van het christendom hebben ze mogelijk nog nooit gehoord, ze hebben hun eigen geloof en wetten. Het jaar 700 Radbod (zie kader 4) is koning van de Friezen. Willibrord de prediker is inmiddels door de paus gewijd tot bisschop over de Friezen, maar de Friezen blijven voorlopig geloven in hun eigen goden en aanvoerders. Schagen bestaat nog niet en de mensen die er wonen - indien er al weer mensen wonen - weten nog niks van de politieke of godsdienstige veranderingen die op til zijn. Wie weet is er hier en daar al een enkeling die belangstelling begint te tonen voor wat je met het veen kunt doen. Immers, er strekt zich een onafzienbaar veenlandschap uit vanaf de duinen tot aan het nog kleine binnenmeer dat de Almere heet en in het noorden tot aan Friesland en het zeegat dat het Vlie heet. Het jaar 800 Nog steeds heeft vermoedelijk niemand van de plek gehoord die later Schagen (zie kader 5) zal heten. Bonifatius is 46 jaar geleden bij Dokkum vermoord, terwijl hij poogde de Friezen in het hoge noorden te bekeren. Bekeerde hij misschien al een aantal Friezen in deze contreien? De monnik en prediker Adelbert is jaren geleden - in ongeveer 740 - te Egmond gestorven en begraven, Willibrord op 7 no vember 739 te Echternach in het huidige Luxemburg. 1Vorsten CA 1000 Pleistoceen, keileem en dekzanden oude duinen, strandwallen jonge duinen kwelders en kleidekkei zout of brak,boven hoogwater oudere kwelders en klcidekken, niet meer overstroomd 1Zijpe 2. Heersdiep 3. Marsdiep 4. Anegat 5. Vlie 6. Boorne Kaart van het jaar 1000 zoals Henk Schoorl in zijn boek 'De Convexe Kustboog' zich (de kop van) Noord-Holland voorstelde op grond van al zijn gegevens. De Merovingische koningen heersen van plusmi nus 450 tot 750 in hun langzaam groter wordende Frankische Rijk. De eerste was Merovech (vandaar de naam), de laatste Childerik lil, die in 751 wordt verdrongen door Karei Martel, zijn hofmeier, de stamvader van de Karolingische vorsten, van wie de bekendste Karei de Grote is. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 8