Twee burgemeesters en een toekomstige burgemeester nemen een opgegraven pot in ontvangst. Aan de gezichten te zien was het geld er al uit. Hoep-zuid Hoep-noord De wet wordt aangepast Er is heel veel opgegravenmaar te weinig gepubliceerd - dat is werk voor de komende jaren. De komende jaren In Hoep-zuid werd die veronderstelling waarheid; al rond 300 vóór de jaartelling leefden en woonden er langs de Leets mensen die graan teelden, varkens en katten hielden. De laatste niet om op te eten, maar toch belangrijk, omdat het hier gaat om de allereerste katten die in ons land door mensen werden gehouden als huisdier. Nog steeds hoefde er, voorafgaand aan werkzaamheden niets aan bodemschatten gedaan te worden, maar toen door de Archeologi sche Werkgroep Schagen werd aangegeven dat er bij de uitbreiding van Industrieterrein Witte Paal toch wel erg veel belangrijks verloren dreigde te gaan, gaf de gemeente de werkgroep ruim baan voor het doen van een opgraving. Hierbij werden tussen 1993 en 1997 bijna twee hectare nederzettingen uit de Romeinse tijd onderzocht en er werd een schat aan informatie verzameld. De contacten van de Werkgroep met de Rijksdienst werden uitgebreid naar de gemeente, die een voortrekkersrol innam bij de ontwikkeling van het zuidoostelijk gedeelte van Witte Paal. Door de gemeente betaald, werden er externe adviseurs en archeologen ingeroepen om zoveel mogelijk te documenteren. Ter plekke van een nederzetting werd de doorgaande weg verhoogd aangelegd en werd het heiplan voor een van de garagebedrijven getoetst aan de archeolo gische zaken die daardoor zouden worden verstoord. Bij Hoep-noord werd ruim van te voren het gehele terrein in kaart gebracht en zouden waardevolle plekken door archeologen worden bekeken. Toch ging en gaat het wel eens fout: zo werd op wat grotere diepte een belangrijke prehistorische vindplaats niet gevonden omdat de oude woonlaag zich diep in de ondergrond bevond, zouden de archeologische resten waarschijnlijk niet worden aangetast door graafwerk en hoefde er verder niets te gebeuren dan te onthouden waar zich de nederzetting bevindt. Er was echter één plek waar verstoring op de loer lag en dat was aan de waterkant, waar wortels van gras en riet een brede strook zouden verrommelen. De archeologische Werkgroep heeft daarom in 2006 een strook van 16 meter lengte en drie meter breedte minutieus 'uitgekamd'. De resultaten waren verbijs terend: Schagen werd al 4700 jaar geleden bewoond en de Leets was al meer dan 5000 jaar oud! Sinds 1 september 2007 is de Nederlandse wet zó aangepast, dat voorafgaand aan iedere bouwactiviteit of grondverstoring, bekeken moet worden of er zich belangrijke archeologische zaken in de grond bevinden. Als die worden gevonden, staat het bewaren daarvan voorop en als dat niet mogelijk is, zal er een archeologische opgraving moeten plaatsvinden. Dit laatste mag de Archeologische Werkgroep niet meer zelf doen, omdat er strenge eisen aan het archeologische bedrijf worden gesteld - terecht - want opgraven moet je goed doen, want er komt nooit een tweede kans Toch betekent dit niet het einde van de amateurarcheologie in Neder land, want er blijven genoeg zaken te vinden, als je maar goed zoekt ('goed' nog beter dan de beroeps!). Zo vonden we recentelijk een kasteel in Schoorldam en een Bronstijdnederzetting in de Geest- merambacht, beide 'gemist' door onze beroepsbroeders. Ook zijn we belangrijk bij het uitwerken van vroeger onderzoek; er is heel veel opgegraven, maar te weinig gepubliceerd - dat is werk voor de komende jaren. Nee, de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland, zoals we tegenwoordig heten, maakt zich geen zorgen over de komende 25 jaar, als we dan nog ondanks ouderdom een schep kunnen vasthou den! Frans Diederik 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 7