het station. Daar staat ook al een bonte stoet van door paarden getrokken West-Friese boerenwagens, in West-Fries kostuum geklede mensen klaar voor een optocht door het centrum rich ting Marktplein. Aan elke donderdag is een thema opgehangen en elke donderdag vinden er optredens plaats van dansgroepen in klederdracht. Het gemeentebestuur ondersteunt dit initiatiefvan meet af aan van ganser harte, zoals blijkt uit de jaarlijkse subsidie. Zelfs nu nog valt de West-Friese Folklore een waarderingssubsidie ten deel van circa 6.800 per jaar.14 Naast de al genoemde zaken probeert Schagen steeds krachtiger te worden voor toeristen door culturele aantrekkingskracht. Enkele musea zoals Vreeburg, het Wagenmuseum, de beide oorlogsmusea in de slottorens, het slot zelfj de beide kerken, waarbij de Grote Kerk beklommen kan worden voor een bijzonder uitzicht over Schagen en omgeving en een rondgang door Schagen langs bijzondere architectonisch, unieke bouw werkjes in de stad. Daarnaast kan de gemeente terugvallen op alleweervoorzieningen zoals een goed geoutilleerd, ruim overdekt winkelcentrum, een overdekt zwembad en een prach tige bioscoop. Ook de ruime terrassen midden in het centrum zijn bij mooi weer een attractie voor toeristen, net als het ruime aanbod aan winkels.15 De herbouw van het Slot en de realisering van de recreatiehaven dragen ook weer bij aan Schagen als toeristische trekpleister. Naast de gemeente als aanjager van toerisme timmert de mid denstand ook flink aan de weg. De oprichting van de Stichting Stadsmanagement Schagen, die in samenwerking met de gemeente in juni 2008 tot stand is gekomen, getuigt daar mede van. De stichting moet naast het verbeteren en stimuleren van het economisch functioneren van de stad ook de PR van Schagen behartigen. Dit laatste kan deels door nauw samen te werken met de al bestaande organisaties als VW en CNME, Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Alle sterke aspecten van Schagen kunnen zo in kaart worden gebracht om ze te promoten. Het toerisme is namelijk de laatste jaren, zeker in de zomermaanden, een zeer belangrijke bron van inkomsten geworden voor de Schager middenstand, horeca en anders neringdoenden. Nam het landelijk aantal overnachtingen vanaf 1995 toe van 61.916.000 tot 84.452.000 in 2008,16 in Schagen steeg het aantal overnachtingen van 6301 in 1998 tot 15.618 in 2008 veel explosiever.17 Het moge duidelijk zijn. Na een zeer aarzelend begin is het toerisme pas op gang gekomen in de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw. De start van de West-Friese Folklore heeft in ieder geval Schagen tot ver buiten de gemeentegrenzen bekendheid gegeven en doet dat nog op de tien West-Friese donderdagen. Daarnaast is door een professionelere opstelling van recreatie biedende ondernemers, de toename van overnach tingsmogelijkheden, de benutting van de elektronische snelweg en betere ontsluiting van de Noordkop een groeiend toerisme ontstaan, dat door intensieve samenwerking met de regioge meenten nog tot grotere bloei is te brengen.18 Doe mee aan de NOHOTO, opwek king om mee te doen aan de Noord- Hollandtocht in 1936. D0E MEE CNOORD- Hol]andlororinïeeftlehfaf0erisme fn Noord- 'n deze provincie Noord Hoif!13 Van V-V.V."S schreven, waaraan "te- dunkt m - taSt^eST kalrf daarvan eike plaats ^f0eken en aia kaart te verzamelen en e? P«ntbrief- lla a«f!-der faderatie ?mden na« het ten tocht wordtlanlw!111™ V°°r den v°U>rach van Noord-HolC ^aai aïbut" schikt.2amGldc P^iefkaarten wZf' v.. —«ar,en zun jjeranfj- eecretariaffderfedtratJ^W11 Eaarne door hef 'naar, verstrekt. aakkehouw te Alk- De kinderdansgroep op het podium tijdens een West-Friese Markt. 9Lambooij, Heerlijk Schagen 10 Regionaal Archief Alkmaar, aldaar Schager Courant, 30-12- 1933 11 J.T. Bremer, De Zijpe deel III (Zijpe, mei 1997, 3e druk oktober 2001) 163 12Bregman, 139 13 Volkert J. Nobel, Honderd jaar Paasvee in Schagen (Schoorl 1993)23. "Bergman, 138, en Gemeente Schagen, subsidietoekenningen. 15 Archief gemeente Schagen, Toerisme en recreatie in Schagen 1998' nota. 16 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 2-08- 2010 "Gemeente Schagen registratie voor de toeristenbelasting 18 Kamer van Koophandel: 'Recreatie en Toerisme' op www.kvk. nl/ondernemenjn_uw_regio/noordwest-holland/regio-informa- tie/recreatie... Adrie Pater- 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 39