fa. Zeegers Co. meer toe. Vanaf 1886 voeren er wekelijks twee zeilschuiten op Amsterdam. Op Alkmaar voer men aanvankelijk 2 maal per week en dat was tegen 1900 3 maal per week. Bij een toenemen de vraag werden zeilboten motorboten en werd de frequentie opgevoerd. Ondanks de toename van transportmogelijkheden over de weg, bleef het vaarverkeer in de 19de eeuw belangrijk. Voor Schagen bleef een aansluiting op het Noord-Hollands kanaal van belang. Toen dit eindelijk in 1935/1936 gerealiseerd was, kwam het vervoer via vrachtwagens over de weg eerst goed op gang. Van levensbelang was het kanaal daarna niet meer. Tegenwoordig is het voor de recreatievaart natuurlijk geweldig dat de kanalen naar de Stolpen en naar Kolhorn er zijn. Wagendiensten waren er ook, maar deze waren niet rendabel en kenden dus een korte levensduur. Van groter belang was de opkomst van de spoor- en tramlijnen. De spoorweg tussen Den Helder en Alkmaar was in 1865 een feit. De stoomtramlijnen bracht Schagen in verbinding met het achterland in de omge ving. Schagen vormde het centrum voor dit spoorwegnet. Zo snel als de stoomtramlijnen opkwamen begin 1900, zo snel stierven ze ook weer uit tussen 1930 en 1935. De oorzaak was de concurrentie van het vracht- en personenvervoer per auto.9 Voor het op gang komen van het toerisme bleken de toegenomen vervoers- en transportmogelijkheden wel van belang, maar veel verder dan de term toerisme kwam men in Schagen niet. In de Schager Courant van 1900 tot 1940 valt zo nu en dan de term toerisme, maar eigenlijk vrijwel alleen in verband met de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en de ANWB. De Na een zeer aarzelend begin is het toerisme pas op gang gekomen in de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw laatste afficheert zich zelfs als toeristenbond.10 Slechts een kleine groep gegoeden uit de burgerij kon zich vrije dagen veroorloven en die zocht vertier op gekende plaatsen en daartoe behoorde Schagen niet. Wel kon het Nederlandse strand zich in toeristische belangstelling verheugen. Pas in de tweede helft van de jaren vijftig kwam een stroom dagjesmensen op gang die de term toerisme inhoud kon geven. Dit hing mede samen met sterk verbeterde bereikbaarheid (Velsertunnel 1957 en N9) en de stijgende welvaart van een snel groeiende bevolking met meer vrije tijd. Naast Amsterdammers wisten vooral veel Duitsers de weg naar de stranden in de Noordkop te vinden in de maanden juni, juli en augustus.11 Van oudsher doen de jaarlijkse Harddraverij en Paasveeten- toonstelling het goed voor het dagtoerisme naar Schagen. De harddraverij kent een geschiedenis die teruggaat tot 1854. Na een aarzelende start nam de gemeenteraad een verzoek van caféhouders, winkeliers en inwoners in overweging om een bijdrage uit plaatselijke opbrengsten te mogen ontvangen. De burgemeester die aanvankelijk niet geporteerd was voor het idee van een subsidie uit de gemeentekas, wijzigde zijn mening daar hij 'nu ook het grote nut voor veel ingezetenen van zon feestdag inzag.'12 Het resulteerde in een bijdrage van 125 gulden als subsidie voor de harddraverij en het daaropvolgend vuurwerk voor het jaar 1855. De harddraverij is nog steeds een jaarlijks evenement dat veel mensen in Schagen, maar ook daarbuiten veel genoegen verschaft en naar het Schager centrum trekt. Aar dig is dat de gemeente nog steeds een bedrag van 45 euro per jaar subsidie verstrekt. Het vuurwerk dat s avonds na de draverij plaatsvond, is rond 1995 gestopt. Zeer succesvol mag zeker de Paasveetentoonstelling genoemd worden. Gestart met de eerste tentoonstelling op woensdag 14 maart 1894 is het nog steeds een jaarlijks terugkerend feno meen dat vele mensen naar Schagen lokt op de woensdag tien dagen voor Pasen.13 Behalve vee worden de nieuwste landbouw voertuigen en tractoren tentoongesteld. Het trekt ieder jaar weer ongeveer 25.000 mensen naar het kleine stadje. Het grootste succesnummer en daarmee een gouden ei voor ha perende economische bedrijvigheid in Schagen was de start van de West-Friese Markten. Het teruglopen van de aanvoer op de donderdagse markten en daarmee de tanende belangstelling was een doorn in het oog van de plaatselijke middenstand, markt kooplieden en horeca. Marktmeester Gert Pater verzon een manier om de toeristen, die in groten getale Schagen passeerden om naar de kust te gaan, te binden aan Schagen. Hij wilde een speciale attractie verbinden aan de donderdagse marktdagen in de zomermaanden: de West-Friese Folkloristische markt werd geboren. Op tien donderdagen in juli en augustus kleedt een deel van de inwoners, waaronder bestuurders, plaatselijke autoriteiten, winkeliers en marktkooplui zich in West-Fries kostuum. De spreekstalmeester, van wie Gert Pater de eerste van een lange reeks was, ontvangt de toeristen op het plein bij ■y erhuurinrichting alle kampeermaterialen SCHAGEN - HOLLAND X X Groothandel voor kampeermateriaal Postrekening 464670 V Telefoon K 2240-390 A Bank.: Twentsche Bank Reisorganisatie voor binnen- en buitenland Depot: X Agent: Fabrikanten van: Vert.: tenten, spanhoutjes en grondpennen De K.N.A.C. en het Bteot. to.rism.- De ontwikkeling van (le '"'"/deed te- rntiït voor kot nt(,®r organisatie. Tons den drang on Uls9Chen dc a«(°- welke ';%safn0,;ree\c s^illande landen op mobiclclnks in de ve kunnen l>eN0' internationaal ge aar internationale deren. Uit dezen Association ^Ul^j&^e^incieelel^aam Het visitekaartje van de firma Zeegers Co. Je kon er tenten huren en je reis boeken (ook bij de NACO-busonderneming). De KNAC, de annonce van de Koninklijke Neder landse Automobiel Club. ternatomaic - de Kon. .\cuu.. mis, van. Y rnth1 als het officicele ]icl?aa{£ ^r.omolielgtied in Nederland deel uit "^bemoeiingen dan ook SS^Saard Zel^v^,^ r^t^reidc reisroutes 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 38