De heren van Schagen en het sta Hoe zou het in zijn werk gegaan kunnen zijn? Op een dag in het vroege voorjaar van 1415 reed de baljuw met zijn knechten het dorp Schagen binnen. Men had de stoet aan zien komen en onbewust ging er een huivering door het dorp. De baljuw kwam nooit 'zomaar' op bezoek en meestal had hij geen vrolijke boodschap. Zoals altijd hield hij halt bij het rechthuis op het marktplein en liet zijn knecht de boodschap voorlezen aan de in der haast verzamelde dorpsbewoners. Deze keer was het geen slecht bericht! Het had de graaf behaagd om Schagen stadsrechten te verlenen. Daarom dienden een ruime afvaardiging van de 'rijkdommen' van Schagen - de notabelen, zouden wij nu zeggen - zich spoedig bij hem te vervoegen. Op 12 mei 1415 - zo staat op de akte vermeld - verleent graaf Willem VI van Holland aan Schagen stadsrechten. Dat is geen speciale gunst. Schagen staat daarin niet alleen. Een groot aantal West-Friese dorpen ontvangt in diezelfde jaren ook stadsrech ten. De graaf van Holland wil op deze manier niet alleen zijn altij d lege schatkist bijvullen, maar vooral een einde maken aan de eindeloze stroom klachten over de veel te omvangrijke baljuwschappen en meer eenheid brengen in bestuur en recht spraak in West-Friesland. Het is niet waarschijnlijk dat er met de afgevaardigden van de dorpen is onderhandeld over de inhoud van de stadsrechten; daarvoor lijken ze te veel op elkaar. Vooral de 'rijkdommen' van Schagen, dat wil zeggen zij die bezit tingen hebben ter waarde van 100 nobelen of meer, zullen blij zijn geweest met de nieuwe stadsrechten. Zij mogen - als kiesge rechtigden - op nieuwjaarsdag door middel van de boonloting voortaan hun eigen stadsbestuur kiezen, zelfkeuren, of verorde ningen, maken en in de vierschaar recht spreken over hun eigen stadgenoten die nu 'poorters' worden genoemd. Voor de minder rijke, bezitloze of arme inwoners van Schagen verandert er weinig: zij hadden in de oude situatie geen zeggen schap en krijgen ook nu, met de invoering van de stadsrechten geen invloed. Het had de graaf behaagd om Schagen stadsrechten te verlenen. Schagen is amper 10 jaar gewend aan haar zelfbestuur of de situatie verandert weer ingrijpend. Philips van Bourgondië is inmiddels regerend graaf van Holland. Hij geeft Schagen en de Schagercogge in rechte leen aan zijn bastaard-oom Willem, 'de bastaard van Holland'. Willem staat bekend als een trouw en loyaal lid van de familie en heeft zijn sporen verdiend in de eindeloze oorlogen met de Friezen en tijdens de kwestie van de erfopvolging rond Jacoba van Beieren. Voor deze trouw wordt hij nu beloond. Waarschijnlijk krijgt hij er wel de opdracht bij om zich ook daadwerkelijk in zijn nieuwe gebied te vestigen, zodat de graaf van Holland gemakkelijker zijn invloed kan laten gelden in het altijd roerige en onbetrouwbare West-Friesland. Als gevolg van de rol van de West-Friezen tijdens de 'Jacoba- kwestie' hadden ook 'die van Schagen' hun stadsrechten moeten inleveren. Willem belooft bij zijn inhuldiging als heer van Schagen plech tig dat hij alle rechten en privilegiën van de stad zal eerbiedigen. Hij toont zich een ware heer van Schagen en verleent de stad op 6 augustus 1427 nieuwe, uitgebreide stadsrechten. En dat was zeer tegen de zin van de graaf van Holland. Willem, de bastaard van Holland, de eerste heer van Schagen, toont zich een goede heer voor Schagen. Hij laat niet alleen het kasteel, als woonplek voor hemzelf en zijn familie, bouwen, maar vervangt rond 1460 ook het oude tufstenen kerkje door een veel grotere en mooiere kerk. Doordat de heer er woont, is de stad bestuurlijk centrum van de heerlijkheid en dat zorgt voor nijverheid en bedrijvigheid. Zonder enige twijfel heeft Schagen lang voor 1463 al iets van een markt gehad. We komen ook voor dat jaar al het 'marktveld' en de 'marktplaats' tegen. Op 10 februari 1463 bevestigt de eerste heer van Schagen dit feit echter met een officiële, gezegelde akte. De heren en vrouwen van Schagen laten er doorgaans geen twijfel over bestaan: zij zijn heer en meester over Schagen en de Schagercogge en hebben dus altijd het laatste woord. Burge meesters en schepenen van Schagen daarentegen stellen zich doorgaans zeer krachtdadig op als het erom gaat de rechten van een gespannen verhouding

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 30