►CtfABEN LOET Willem I, ook wel de koning-koopman genoemd, ging voortvarend te werk. zo slecht dat het verstandiger was om bier te drinken. Voor zover bekend was de enige brouwerij die Schagen ooit gehad heeft, gevestigd in het begijnenklooster. Toen dit klooster in 1573 als gevolg van de reformatie werd opgeheven en veran derde in een weeshuis, is de koperen brouwketel verkocht. Al het bier moest dus aangevoerd worden. De schippers haalden het uit Alkmaar, Haarlem, Amsterdam en Delft en brachten het naar Schagen, waar de bierstekers voor de verdere verdeling zorgden. Het was een lucratieve handel, vooral als je de accijns wist te ontduiken, dus het aantal bierstekers nam zienderogen toe. Ze woonden verspreid over alle Schager buurtschappen, waardoor belastingfraude wel heel erg makkelijk werd. Om streeks 1628 werd besloten de bierhandel te concentreren aan de westzijde van de Loetersloot. Op een door water omringd stuk grond werden door de heer van Schagen een aantal bouw- kavels in erfpacht uitgegeven aan de belangrijkste brouwerijen. Hier werden woningen gebouwd met het recht van bierstal. De eigenaren van deze panden waren de enigen die bier mochten verhandelen. Dit deden zij doorgaans naast hun hoofdberoep, molenaar, schipper ofherbergier. De opkomst van de koffie- en theeconsumptie en wijzigingen in de drank- en horecawetgeving zorgden ervoor dat de biercon sumptie verminderde en de bierstekers op den duur verdwenen. De veepest in de 18de eeuw In de achttiende eeuw kregen de boeren te maken met de veepest die steeds weer de kop opstak en langer dan dertig jaar de veestapel uitdunde. Dit had grote maatschappelijke gevolgen. Zoals eerder was gebeurd, zochten veel Schagenaars hun heil elders. Schagen verarmde zienderogen. In 1701 had Schagen 1.563 inwoners en zestig jaar later nog maar 1.000. Aan het eind van de eeuw was dit aantal weer gegroeid tot 1.345. De koopman-koning Nieuwe initiatieven om de economie te stimuleren, bleven echter uit tot in de volgende eeuw toen de Franse overheersers vertrokken waren en Nederland een koninkrijk werd met Wil lem I als koning. Willem I, ook wel de koning-koopman genoemd, ging voort varend te werk. Om de economie te bevorderen, investeerde hij kapitalen in nieuwe projecten om de internationale handel te bevorderen en de armoede te bestrijden. Ter verbetering van de infrastructuur liet hij talloze kanalen graven en introduceerde de stoomtrein. Schagen profiteerde echter pas in de tweede helft van de negentiende eeuw, zoals u kunt lezen in de bijdra gen van Lambooij en Pater elders in dit nummer. Tot slot Schagen bleef een agrarische gemeenschap. De groei van de bevolking kwam voornamelijk door de behoefte aan gespecia liseerd personeel bij de spoor- en tramwegen, de gasfabriek, de drinkwatervoorziening en de aanleg en het onderhoud van een elektriciteitsnetwerk. In 1909 telde Schagen ca. 3.050 inwoners, in 1920 bijna 3.600 en in 1947 ongeveer 4.450. Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw schakelde Schagen langzaam over tot het aantrekken van industrie door de aanleg van de industrieterreinen Lagedijk en Witte Paal. Naast de traditionele producten als melk, boter, kaas en akker bouwproducten leveren de Schager bedrijven nu ook industri ële en nijverheidsartikelen die eveneens hun weg vinden over de hele wereld. «T.' De meelmolen bij de driesprong van de Loet, de Loeterdijk en de Menisweg. Ruud van de Pol 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 27