1936. Maar de tijden waren veranderd: na enkele jaren hadden de kanalen door de opkomst van het (vracht)autoverkeer al veel van hun betekenis verloren, al bleven ze van belang voor de waterhuishouding en tegenwoordig voor de pleziervaart. Schagen rond 1900 en daarna: een veranderend stadsbeeld. De aarde die in 1935 vrij kwam bij het graven van de haven werd gebruikt om de Loet te dempen, eeuwenlang het startpunt voor de beurtvaart op Alkmaar via de Tolke. Wie momenteel de N245 naar Alkmaar neemt, passeert ter hoogte van de Kakelepost deze oude waterweg. Maar hierbij bleefhet niet. Was al in het midden van de negentiende eeuw de centraal gelegen gracht gedempt om op de nu Gedempte Gracht de veemarkt ruimte te geven, na de Tweede Wereldoorlog volgden in rap tempo het Noord, de Laan en de gracht tussen Nieuwe Laagzijde en Molenstraat. Wel of niet gemotoriseerd landver- keer was immers belangrijker dan het trage waterverkeer. Wat Schagen door deze dempingen aan stadsschoon verloor, wordt duidelijk als men de situatie hier vergelijkt met die van Nieuwe Niedorp, waar de Dorpsstraat zijn intieme karakter heeft weten te behouden. Het oude beeld is hier sterk veranderd. Molens verdwenen, de stoomgemalen die er voor in de plaats waren gekomen, werden op hun beurt vervangen door elektrische gemalen, de lage Kaaglanden bleven droog. Verhalen als die van de oude Barsingerhorner onderwijzer Pieter Schuitema- ker die circa 1900 in een natte herfst met een roeiboot over de ondergelopen landerijen van boerderij tot boerderij voer, behoren echt tot een afgesloten verleden. Maar dit betekent niet dat het stadsbeeld van Schagen al zijn waterstaatkundige herinneringen heeft verloren. Het profiel van de voormalige grachtjes (en dijkjes) is terug te vinden in de zo karakteristieke niveauverschillen van Hoge en Laagzij van Loet, Gedempte Gracht en de Nieuwe Laagzijde; zelfs bleven aan de Loet de oude kademuren van vroeger behouden, nu als afsluiting van de tuinen aan de Bierkade. En is er iets mooiers te bedenken dan de prachtige Schager- en Keinsmerwielen en het natte natuurreser vaat, dat gelegen is langs wat nog steeds deWadweg' heet? Kan het historisch gezien typerender? De overhaal in Hoorn, met behulp waarvan kleine schepen van het ene water naar het andere wer den geholpen over een dijk of een weg De naaldkering bij Schagerbrug, te gebruiken als er een overstroming dreigde, zodat het land binnen de West-Friese Omringdijk beveiligd lag. Herman Lambooij 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 23