De Loet en de Bierkade (links), in de richting van de Markt gezien. den schepen over de dijk kon worden gesleept. Toch ontbraken de sluizen niet overal: zo kreeg Niedorp zijn Verlaat sluis). Wie als Schager visser of schipper de zee op wilde, kon dat al leen maar doen via binnenvaarten naar Kolhorn. Daar hadden Schager schepen geregeld hun ligplaats. Of men ging richting Alkmaar. Maar daar waren het weer de stedelijke belangen van de kaasstad die onze West-Friese 'dorpse' scheepvaart eeuwen lang dwars hebben gezeten door onder meer de sluisjes bij de Zeswielen (Oudorp) opzettelijk smal te houden. De grootste barrière was vanzelfsprekend de West-Friese Omringdijk, tot de bedijking van de Zijpe in 1597 een zeewerende dijk. Maar ook als slaperdijk bleef de West-Friese Omringdijk een belangrijke functie behouden. Gevolg: West-Friesland was als het ware omgeven door een soort Chinese Muur, zoals sommigen dat noemden. Vooral voor westelijk West-Friesland was dat hét grote probleem. Schagen in de negentiende eeuw. Aan plannen geen gebrek. De problemen werden er niet minder op toen na de Napoleon tische tijd in Engeland en Wallonië de industrialisatie in gang werd gezet en de groeiende bevolking aldaar sterke behoefte had aan (Nederlands) vlees en zuivelproducten. Het kaasland West-Friesland voelde zich toen nog meer bekneld door de Omringdijk en pleitte nog sterker voor betere verbindingen met het buitenwater. In koning Willem I had Nederland op dat moment een krachtige 'koopman-koning' die alles deed om de economische ontwikkeling van zijn koninkrijk te bevorderen. Noord-Holland (lees: Amsterdam) kreeg bijvoorbeeld zijn zestig kilometer lange Noord-Hollands Kanaal van Amsterdam naar Den Helder als moderne verbinding met de Noordzee. De aarde die in 1935 vrij kwam bij het graven van de haven werd gebruikt om de Loet te dempen. Schagen heeft nog wel een (geringe) poging ondernomen om dat kanaal over eigen grondgebied te trekken, maar de nog steeds cruciale betekenis van de West-Friese Omringdijk als tweede waterkering en de overheersende belangen van Alk maar, leidden er toe dat het kanaal de Ooster-Egalementssloot richting Alkmaar ging volgen. Schagen had het nakijken. En dat enorme kanaal leek via de Zijper Grote Sloot zo dichtbijEen eeuw lang is geprobeerd hierin verbetering aan te brengen. De Schager Markt en niet te vergeten de hier gevestigde beurt- vaarders hadden alle belang bij goede kanaalverbindingen. Die waren van minstens even groot belang als spoor- en tramwegen. Er zijn petities aangeboden aan gemeenten en provincie, er kwam zelfs een Westfriesche Kanaalvereeniging, opgericht in 1891 door de Schager hoofdonderwijzer Willem Kloeke. Die wilde een soort Overijssels kanaal Stolpen - Enkhuizen aanleg gen met zijverbindingen naar diverse steden en met een sluis in de Omringdijk. Het duurde nog bijna veertig jaar voordat een deel (ongeveer 20%) van de plannen werd gerealiseerd: er kwamen inderdaad twee kanalen. Een verbinding Kolhorn- Alkmaar en wat voor Schagen belangrijker waseen kanaal van De Stolpen naar Kolhorn. Schagen kwam in open verbinding met het Noord-Hollands Kanaal, Kolhorn kreeg een sluis, en een zogenaamde 'naaldkering' bij Schagerbrug moest in geval van nood het gat in de Omringdijk kunnen sluiten. Schagen kreeg bovendien zijn gewenste haven. Groot feest op 10 juli 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 22