over de marteldood van verschillende overtuigde christenen. Dat mensen bereid waren te sterven voor het christelijke geloof zal menig Fries ervan overtuigd hebben dat het beter was christen te worden. De wonderen die werden verricht door ver scheidene missionarissen, zullen hier ongetwijfeld toe hebben bijgedragen (hiervóór hebben we al enige voorbeelden kunnen lezen). Deze werden opgetekend in de zogenaamde Vitae (Latijns vita leven), beschrijvingen van de levens van heiligen. De historische feiten vormden niet de leidraad in deze Vitae, maar legenden. Kennelijk hadden de pas bekeerde christenen behoefte aan deze verhalen waarin wonderen en martelaarschap een hoofdrol speelden13. Toveren en christelijk geloof lagen nog dicht bij elkaar. In hoeverre werden de pas bekeerden nu echte overtuigde chris tenen in de vroege middeleeuwen? Zoals veel veranderingen van menselijke tradities, gewoonten en religieuze overtuigingen was dit een geleidelijk proces. De geloofskennis was bij de gemiddelde Fries minimaal. Lezen konden de meeste mensen niet en afbeeldingen (bijvoorbeeld het glas-in-lood en heiligen beelden) kwamen pas later. Voor verdieping van de nieuwe geloofsovertuiging zorgden nieuw gestichte kloosters. In West-Friesland speelde het al eerder genoemde Egmond een zeer belangrijke rol. Er werd tevens zo snel mogelijk een bisschop over de nieuwe kerkpro vincie (West-Friesland viel onder Utrecht) aangesteld en vanuit de oerkerken' werden nieuwe parochies gesticht (zie hiervoor) waar priesters zorgden voor de versteviging van het christelijke geloof van hun parochianen. Er waren gevallen bekend van mensen die weigerden zich te bekeren. Alpertus van Metz (overleden na 1024), een bekend kroniekschrijver uit de 11de eeuw, meldde dat een man in benevelde toestand godslasterlijke taal uitsloeg en het voortbe staan van de ziel na de dood ontkende. In de eveneens uit de elfde eeuw stammende 'Kroniek van het bisdom Kamerijk' valt te lezen dat de bij zee wonende Friezen in het diocees Utrecht zelden of nooit met Pasen ter communie gingen'. Een priester die mensen uit een dorp opriep vooral wel ter communie te gaan, kreeg het aan de stok met een dorpsschout die de dorpe lingen vertelde dat ze nog hetzelfde jaar zouden sterven als ze dit deden '4. Ook waren er perioden van afvalligheid. Onder Lodewijk de Duitser (806-876), kleinzoon van Karei de Grote, waren er nog opstanden onder de Friezen waarin antichristelijke elementen een grote rol speelden, maar ook de weigering het geloof van de veroveraar (de Franken) te aanvaarden (15). Ook de invallen van de Noormannen in Friesland in de achtste eeuw leidden tot geloofsafval. Deze voorbeelden van terugkeer naar het heidendom waren echter incidenten. Onder de beroemde Karei de Grote (747 (of748) -814) ontstond er een Frankisch rijk waarin het christendom zich definitief als de enige godsdienst vestigde. We kunnen stellen dat de komst van het christendom naar de Lage Landen, met name West-Friesland, in het leven van gewone mensen een belangrijke verandering is geweest met verstrekkende gevolgen. Maar daarover meer in een volgend artikel. Het interieur van de kerk in Schagen getekend door Cornell's Bok, 1816. 4 Diederik, p. 40,5 Leenders, p. 16,6 Diederik, p. 41, 7Annalen, p. 111,8Timmer, p. 11 en 12, 9Jongen, p. 95, 10Jongen, p. 4142 en 43, 11 Blokker, p. 43, 12Blokker, p. 43, 13Weiler, p. 41, 14AGN, p. 410, 15Weiier, p. 28 Literatuur Algemene Geschiedenis der Nederlanden deel 11981 Fibula- Van Dishoeck Haarlem. Annalen van Egmond. De Annates Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Leven van Tho mas Becket. Uitgegeven en vertaald door Marijke Gumbert en J.P. Gumbert. Het Chronicon Egmundanum. Uitgegeven door J.W.J. Burgers. 2007 Verloren Hilversum. Jan Blokker,Jan Blokker jr. en Bas Blokker. Het voorouderge voel. De vaderlandse geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings. 2005 Contact Amsterdam/Antwerpen. Frans Diederik. Archeologica. 1989 Pirola Schoort H.P.H. Jansen. Geschiedenis van de middeleeuwen. 1978 Spectrum B.V. Utrecht/Antwerpen. Ludo Jongen. Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen. 1998 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam. H.Th. M. Lambooij (eindredactie). Heerlijk Schagen. 1996 Boekhandel Plukker Schagen/Uitgeverij de Prom, Baarn. Jos Leenders. Canon van West-Friesland. 2009 HDC Media. Geert Mak, Jan Bank, Gijsbert van Es, Piet de Rooy en René van Stipriaan. Verleden van Nederland. 2008 uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen Carly Misset. Canon van de Noordkop. 2010 HDC Media. Ben Speet. De tijd van Romeinen en Germanen (onderdeel van de serie kleine geschiedenis van Nederland. 2009 Uitge verij Waanders b.v., Zwolle. A. G. Weiier, O.J. de Jong, L.J. Rogier, C.W. Mönnich. Ge schiedenis van de Kerk in Nederland. 1962 Het spectrum. Arie Wilschut. De tijd van jagers en boeren (onderdeel van de kleine geschiedenis van Nederland. 2009 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle. Philip van der Zee

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 19