Dese selve banne van Scagen es groot omtrent veerthien hondert ende tneegentich morgen lants Het jaar 1544 Uit dit jaar stamt het oudste document betreffende de tiende penning in Schagen. In dat overzicht van te betalen belasting staat ook een omschrijving van Schagen en van alle dijken en molens die die van Scagen' moeten onderhouden. Dese selve banne van Scagen es groot omtrent veerthien hon dert ende tneegentich morgen lants onder hoege ende laege landen te weten zaaijlanden bijnnenlanden sandtlanden meerlanden laege kaechlanden rijedt ende heenlanden buijten den mollencaeij dij eken geleegen (Deze banne van Schagen is ongeveer 1490 morgen (een morgen is bijna een hectare) land groot met hoge en lage landen te weten akkers, binnenlanden, zandlanden, moeraslanden, lage polderlanden, riet- en biezenlanden die buiten de molenkades liggen). Wat de dijken betreft gaat het om (behalve een stuk van de Hui- gendijkbij Alkmaar) "daer den souten zeedijck es streckende al langes de geheelen banne anden noortzijde wel metende een ende twintich hondert ende twee ende tsestich roeden zeedijcx' (waar de zoute zeedijk zich uitstrekt langs de gehele banne aan de noordkant 2162 roeden lang; een roede is iets meer dan 3'/i m lang, het gaat dus om ruim 7 kilometer) en "aende zuijtzijde van Scagen sesthienhondert vijff ende tachtich roeden dijcx genaempt de zuijder dijck gelegen tot defentie ende bescermenisse vande zuijden wateren" (aan de zuidkant van Schagen gelegen 1685 roeden dijk genaamd de zuiderdijk tot verdediging en bescherming tegen de zuidelijke wateren; hier gaat het om ruim SVi kilometer dijk)) En ten slotte ook de molens en molenkaden: Ende voorts wert noch de selve banne ende landen van Sca- 8. Politie gen onderhouden met drijegroete water moelens dien alle zeer swaerlicken becaeijt ende bedijet zijn wel met omtrent vier en veertich hondert roeden caeijdijck (En verder wor den deze banne en de landen van Schagen nog verzorgd door drie grote watermolens, alle zeer zwaar bekaad en bedijkt met ongeveer 4400 roeden kadijk; dat wil zeggen bijna 15 kilometer kades). Het jaar 2010 we zijn bijna vijf eeuwen verder Over verandering gesproken. Wat er tussen het jaar nul en 1544 is veranderd in deze contreien is bijna met geen pen te beschrij ven. Al was het alleen maar omdat er pas documenten van oog getuigen zijn sedert 1100 a 1200 en dan nog zeer mondjesmaat. Bijna alles moet 'gevonden' worden door redenering achteraf op grond van kaarten van veel later datum, op grond van bo dem- en ander onderzoek en de verklaring van de vondsten van de archeologen. Het land van Schagen is sindsdien honderden jaren nauwelijks veranderd, totdat - bijna geheel - na de Tweede Wereldoorlog de nieuwbouw toeslaat en het gebied waarop huizen en industriële bebouwing staat inclusief de haven steeds meer ruimte vraagt van de beperkte hoeveelheid van die 1490 morgen die Schagen sinds eeuwen beslaat. De schout en de baljuw zijn door de graaf aangestel de hoofden van politie, ze functioneren als officier van justitie, als openbaar ministerie; de rechters zijn de schepenen en In belangrijke zaken, zoals con flicten tussen mannen van adel, conflicten tussen burgers en baljuw, die namens de graaf handelt, is dat de graaf zelf, samen met zijn Raad. Karei Numan 13 De Hoogzij en het slot halverwege de 16e eeuw, Inclusief de Plaats (de Markt) en de put met de pomp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 13