^aV-elepoSf De Kakelepost is een uitgave van de Historische Vereni ging Schagen e.o. en verschijnt 4xper jaar. ISSN 0928-6683 Redactie M. T. Beijersbergen, K. C. Numan, R.J. M van de Pol Vormgeving Bredewold Buczynski, Haringhuizen Bezorging A. Pijper De redactie draagt geen verantwoor delijkheid voor artikelen voorzien van auteursnaam. Artikelen mogen worden overgenomen met volledige bronver melding en schriftelijk bericht aan de redactie. Ledenadministratie HJ.C.Kaal 0226 391652 of 06 40253356, Beuninge52,1749BRWarmenhuizen, hjc.kaalfa) gmail.com Lidmaatschap en contributie Leden 15,00 per jaar Huisgenootleden 5,00 per jaar Losse nummers 3,50 Bankrekening 35.73.04.756 E-mail Historische Vereniging kakelepost(® gmail.com E-mail redactie numankacee(5)planet.nl Voorzitter F. Timmer, 0224 215261, Doornenhof21,1741 ZE Schagen Secretaris mevr. T. de Weger, 0224 217790, Korenmolen 8,1742 KK Schagen Notulist A.WJ. Veldman 0224 214201, De Vaart 32,1741 DE Schagen Penningmeester N. Braak 0224 296609, Lepelaar 17,1742 KV Schagen 2e Penningmeester R. J. M. van de Pol 0224 213539, Jacob Ruijsdaellaan 49, 1741 KV Schagen Leden M.T. Beijersbergen, 0224 295689, Mezenhof47, 1742 GG Schagen H.P. de Boer, 0224 214577, Mauvestraat 31,1741JB Schagen N.J.Groolf, 0224216248, Chopinstraat 12,1741 HG Schagen K. C. Numan, 0224 213519, Iepenlaan 2,1741 TE Schagen A. Pijper, 0224 212859, Lepelaar 10,1742 KW Schagen PH.v.d. Zee, 0224 552067, Raadhuisstraat 75,1746 BG Dirkshorn Secretariaat Historische Vereniging Schagen e.o., Schoenmakerspad 1,1741 XH Schagen Voorlichting F. Timmer, 0224 215261, Doornenhof21,1741 ZE Schagen Agrarische Geschiedenis A. Pijper Bouwgeschiedenis J. Eichhorn Foto's en ansichtkaarten C.Kuyper 0224 215473 Genealogie R. J. M. van de Pol Kasteel van Schagen F. Timmer Kerkgeschiedenis F. Timmer Tweede Wereldoorlog N.J. Grooff Veldnamen K. C. Numan Stadswandelingen Coördinatie Mevrouw J. de Ruijter 0224 297688 Bestuur Postbus 305,1740AH Schagen, vervalt t.z.t. Werkgroepen Omslag: De winkel van Hermanus Josephus Brügemann aan de Hoogzij. De foto is gemaakt op oktober 1934 tijdens de begrafenis van deken Guilonard.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2010 | | pagina 2