wei» en bouwland e^leht op Schagen HUISMANSWONINGEN en Marie zie ik niet, maar die zien we vanmiddag wel. Hier is de steeg van Dorbeck, maar in de Molenstraat ben ik nog vergeten je te wijzen op het huis van meester Teeuwissen en meester Gielen en het huis van Jan Groot en Guurtje Groot naast oom Jaap. Weet je nog meester Gielen met zijn heks van 'n vrouw en hun kroost Lena, Berta en Koosje. Dokter Simon de Boer zijn we voorbij gegaan en ook het Paardshoofd de uitspanning van Klaas Blom en Johanna Keet. Cornells is broeder Trapist in Axel. Weet je wie wij oversloegen? Achter meester Gielen wonen Piet en Aaltje Kamp en die goede brave ziel Aaltje Molenaar. We gaan dus terug naar de steeg van Dorbeck, daar woont Van der Mark of is het Leen de Waard, de snoepkroeg? Willen wij onze paar centen maar versnoepen? Nee maar, hier zijn we bij Gerrit Dorbeck en Joh Keet en de onbetaalbare Kees Bes. Weet je nog Cien van die fles bessensap die we moesten halen en waar in plaats van bessensap stroop in zat. Die wij in de winkel stuk gooiden omdat Kees ze niet wou omruilen, wat hebben we gelachen! Maar we moeten verder. Hier woont Bart Schut met al zijn grote jongens, Adolf is onder hand met Gon Vlaming getrouwd, de rest zit in Amsterdam en daarnaast is Jan Oostveen de bakker, Op de hoek van de Laan heb je Arie Vader en Anna Balver; daar werd ook de zaak Guur tje Borst in elkaar gezet. Op het hoekje de sigarenwinkel van Roggeveen en daarnaast juffrouw Micklinghof, de Ceres. Slager Kweldam gaan we voorbij en dan komen we bij Joh. Merz, glas en aardewerk. Juffrouw Wilhelmus en de barbier zullen wel niet thuis zijn. Dan Johan de Nijs de goudsmid, het renteniershuis van Govers staat ernaast, Roggeveen de banketbakker en dan P. Keet de zadelmaker met Clasina, Freek en Marie en weet je het huis van de dominee. Daar gooide een rooms meisje alle ramen in omdat de protestanten de ramen in hadden gegooid bij de katholieken, weet j e nog? Dan komen we voorbij oom Simon en tante Elmira Smiers het café en het huis van Jan Ranke, weet je nog, daar zijn veel kinderen: Marie, Eva, Betje, Jan, Marinus ('t is nu de zaak van Ben en Dieuw). Het mooie grote huis van We gaan langs de stinksloot terug en gaan over het brug getje naar de Molenstraat. Links zien we het laatste stukje van de Molenstraat, rechts de Nieuwe Laagzij en aan het eind het bruggetje. Anna Pruim, de Antje uit het verhaal, was haar leven lang in dienst bij de familie Brügemann. Heden i„ den jaren, onxe ^U5lc Dienstbode ^~ttTvC \NNA PRUIM, ftpur in de derde orde C«mmavanOr»njeNa«.u. Heilo: j c'rRUW-^J^^ F^iUeKdmG'nBH'GEUANN. cn.nen. U 1°" TE SCHAGEN. van drie en 43i bonden TE AIMIN'A PAULOWNA. op VRIJDAG den DECEMBER 1878, des voormiddag* 11 ure, io het lokaal «de LAND BOUW SOCIéTEIT CERES.» 1. De IIUISMANSWONING, genaamd »#ran- denburgen TUIN en ERVE met diverse per centen WEI- en BOUWLAND, ter grootte van (4 Hectaren, 5a Aren, alles staande en gelegen aan- en bij elkander, aan den Molenweg, aan de Vaart en in de nabijheid aan het Noord- Mollandsch Kanaal, in de gemeente Anna Pau~ lou>nakadaster sectie L, Nos. 46, 1191, 119a, »*93» 1 *97- a. De HUISMANSWONING, genaamd nZtl- denpas. met GETIMMEUTEN, ERF en TUIN, benevens verscheidene perceelen WEI-en BOUW LAND, alles staande en gelegen aan- en btj elkander in de gemeente Anna Paulownaaan de Kromme togt en den Grasweg, kadaster sectie L, Nos. 867, 868, not tot en met ui3eni56, te zamen groot 36 Hectaren 98 Aren 10 Centi aren. 5. Uc HUISMANSWONING,genaamd »BuiUn- lustmet SCHUUR, ERF, en TUIN eneenige perceelen WEI- eo BOUWLAND, staande en gelegen te Anna Pmulowna, aan de Molenvaart Ie drie bruggen, in de nabijheid van het ion van den Noord-Hol landschen Spoorweg, imcn groot I Hectare, 98 Aren, 02 Centi- kadastraal bekend ia sectie K, Nos. lo5l, I, 5n, 5i3 en 5i4- aanvaarden het land dadeltyk en de Huis* oningen I Mei 1879. ere infornsatien zijn te bekomen by den J. KEET Ca. Makelaar te Schaam ««ten van den Notaris BAKKER SCHUT te In de polder werd flink geïn vesteerd. Huismanswoning Zeidenpas bleek echter nage noeg onverkoopbaar te zijn. 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 16