mooie foto's waaronder een van een schilderij van de het huis zoals het er ooit stond. Die foto vindt u op de omslag van deze Kakelepost. De redactie op haar beurt stuurde een aantal uitsne den van kaarten van het gebied naar de familie Van den Ende. U ziet een ervan afgedrukt. Dan komt de 'aap' van het misverstand uit de mouw: Geachte heerNuman, Mijn vrouw wees mij hij lezing van uw e-mail op een mogelijk misver stand. U schrijft, dat op de kaarten goed te zien is hoe ons huis in de hoek van de Tjallewal en de Loosdijk lag. In die hoek bevindt zich ech ter alleen nog maar een paardenstal. Toen we er pas gekomen waren in 1967 vertelden de buren, dat op de plaats van die stal vroeger (eerste helft 20ste eeuw) een grote boerderij heeft gestaan, die door de bliksem is getroffen en platgebrand. Ons huis bevindt zich zuidelijker, op de plek, waar de Tolkervaart een korte, scherpe knik naar het oosten en daarna weer naar het zuiden maakt. In 1967 stond er op de kop van de Loosdijk, aan de noordzijde van de Tjallewallerweg, een gewoon woonhuis, dat vanwege de aanleg van de S3 later is afgebroken. Van ons plekje hebben buren mijn vrouw ooit verteld, dat dat ooit een soort tol zou zijn geweest. Maar ja, de mensen zeggen zoveel. Ik hoop hiermee iets te hebben verhelderd, vriendelijke groet, De reactie van de redactie, zich bewust zijnd van het misver stand, volgde meteen: Geachte heer Van den Ende, Uw vrouw heeft gelijk. Ik stond op het verkeerde been, dat wil zeggen gedeeltelijk, maar toch. In mijn optiek stond uw huis op de plaats waar een schuur staat aan het begin (of het eind) van het Loosdijkje. Ik kan dat heel goed zien op de luchtfoto die u mij stuurde. Toen ik u schreef dat ik niet zeker wist of uw huis stond/staat op de piekwaar ooit de munnikenwerflag, doelde ik op de plek waar uw huis staat. Dat is dus de piekwaar die munnikenwerf ooit lag. Mijn verwarring zit hem in het feit dat ik de Tjallewal liet lopen tot het begin van het Miggenburgerwegje en de Bonkelerdijk liet doorlopen tot de driehoek met de Tjallewal het Miggenbur gerwegje. De Tjallewal liep kennelijk door in zuidelijke richting langs de Tolkervaart tot aan het eind van de Bonkelerdijk, terwijl het Miggenburgerwegje iets noordelijker op de Tjallewal uitkwam. Er is nog een bewijs bijgekomen. De Gemeente Schagen heeft in plusminus 1900 nog een kaart laten tekenen, vermoedelijk in verband met een hernummering van de huizen. Op die kaart staat "t stadje precies aangegeven op de piekwaar uw huis staat. Alle misverstanden (mijn misverstand dus!) zijn daarmee uit de weg geruimd en mijn terreinkennis is toegenomen. En dat is winst. Ik stuur u een afdruk van een detail van die kaart. Die tol houdt me inderdaad ook bezig, want ik kom langs de Tjallewallerweg even voorbij (vanuit Schagen gezien) de afslag naar de Cornelissenwerf en bij Avendorp nog een tol tegen in de transportregisters. Het is niet onmogelijk dat gaandeweg de 'uitbreiding' in de late middeleeuwen van Schagen de tol stap voor stap naar het zuiden is verplaatst, tot die ten slotte bij Tolke definitief zijn plek vond. Maar dat uitzoeken zal nog wel even duren. De of een voorlaatste stap zou dus de vestiging van de tol, het tolhek op die plek kunnen zijn geweest. Met vriendelijke groeten De 'Stadswait' Betreffende veldnaam 'de stadswait' brengen de aantekeningen van Arie Kapitein, die zich langdurig en intensief met de veldna men van Schagen heeft bezig gehouden, opheldering. Hij sprak met alle landeigenaren en pachters in het gebied van Schagen en vroeg hen naar de namen die zij aan hun land gaven. Daaruit kwam onder andere naar voren dat het land pal ten zuiden van 't Stadje, de huidige woning van de familie Van den Ende nu bekend staat als de stadswait, het land dat ligt bij 't Stadje, precies zoals buurman Gootjes eens vertelde aan de familie Van den Ende. Het adres Loosdijk 1 Dit adres is betrekkelijk nieuw. Wel is het tot stand gekomen voor de aanleg van de N245, de S3 zoals die weg nog altijd genoemd wordt. In 1951 wendden Burgemeester en Wethouders zich tot de bewoners van Schagen met de volgende brief: Schagen, Augustus 1951 Burgemeester en Wethouders delen U hierbij mede, dat ingaande 1 September 1951 een nieuwe huisnummering zal worden ingevoerd. De nummering, welke tot nu toe wijksgewijzegeschiedde, zal dan straatsgewijze plaats vinden. In verband hiermede was het noodzake lijk, dat alle wegen een naam verkregen, waartoe bij raadsbesluit van 27 Maart 1951 werd besloten. Ten behoeve van de diverse instanties volgt hierachter een overzicht van alle percelen met vermelding van de bewoner, het oude en het nieuwe nummer. Wij merken nog op, dat de naam van de bewoner wegens verhuizing e.d. per 1 September a.s. gewijzigd kan zijn. Burgemeester en Wethouders van Schagen W.J. Wognum, burgemeester K. H. Holtrop, secretaris Tot dat moment werd de bewoning staand aan de Loosdijk 1 gezien als staand aan de Tjallewal. Het was een van de nummers van die kleine buurtschap, vermoedelijk - gezien het wijkre- gister van 1921 - nummer 47,47a of 49. Gootjes en Zijdewind worden immers buren genoemd en zij wonen op respectievelijk 47b en 48. De Bonkelerweg en het Miggenburgerwegje hadden hun eigen naam en nummers, beide kwamen uit op ofbij de Tjallewal, terwijl de Tjallewallerweg naar de Tjallewal toeliep. Langs de Tjallewallerweg liggen dan ook de lage nummers die, naarmate ze dichterbij de Tjallewal komen, oplopen. Karei Numan 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2009 | | pagina 7