De herinnering aan de eerste Schager windkorenmolen vervaagde nog een rechthebbende, genaamd Huijbert Aeriansz van de Blockhuijsen. Dit zou, gezien het patroniem, een broer van de overleden molenaar Allert Ariensz kunnen zijn, die de molen betaald heeft. Op 17 mei 1591 verkoopt deze Huijbert de molen aan twee kinderen van de overledene: Sijmon Cornelisz Schoutes en Aerian Aeriensz. Zij zijn waarschijnlijk de personen die de molen mondeling hebben verkocht aan Gerrijt Jansz. Op 20 januari 1592 komen ze gedrieën bij de schepenen waar de twee erfgenamen "bekenden dat zij vercoft hadden en ende alsnoch vercopen bij desen Gerrit Jansz den ooster meelmolen binnen Schagen te samen metten huijse erve ende molenwerfF'. Gerrit Jansz verkoopt, nog tijdens de zitting de molen, het huis met erf en de molenwerf, voor 1400 gulden door aan Elcko Jansz. Deze betaalt 400 gulden contant en belooft het restant in jaarlijkse termijnen af te lossen. Elcko Jansz In registers van de Generale pacht die vanaf 1605 beschikbaar zijn, wordt hij Eelke of Elico genoemd. Voor deze belasting geldt, als maatstafvoor de aanslag, de waarde van het onroerend goed, het meubilair, de hoeveelheid rundvee en paarden, land in eigendom en het bezit aan contant geld. Tussen 1600 en 1620 wordt hij aangeslagen voor de volgende bezittingen: 1605:4,5 gars land, twee koeien en een vaars. De aanslag bedraagt 6 schellingen. 1610:6 gars en 10 snees land, 3 koeien en 400 gulden. De aanslag bedraagt 11,5 schellingen. 1615:11 gars en 2,5 snees land, 5 koeien, 400 gulden en in Dirkshorn 1 gars land dat 12 gulden huur opbrengt. De aanslag bedraagt 14 schellingen. Uit de aanslagen blijkt dat het hem goed gaat. In Schagen behoorde hij tot de hogere middenklasse. Op 16 april 1623 is zijn bezit afgenomen. Vermoedelijk is zijn vrouw overleden en maakte zijn zoon Jan Eelckess aanspraak op zijn deel van de erfenis. Elcko is dan slechts voor de helft eigenaar van de molen, 10 gars en 7,5 snees land en 4 koeien. Hij wordt aangeslagen voor 14,5 schellingen. De landhuur bedraagt 110,5 gulden. Jan Eelckess bezit de andere helft van de molen en het huis. Hij heeft 2 koeien en 5 gars land. De landhuur bedraagt 67 gulden. Hij wordt aangeslagen voor 8 schellingen. Niet lang na deze datum zal hij de molen verkocht hebben aan Claes Jansz Molenaer Deze Claes is slechts korte tijd molenaar geweest op de Ooster molen want op 27 augustus 1624 verkoopt hij de molen. "Wij Adriaen Claesz Bergen ende Claes Wijbrantsz, schepenen binnen Schagen, oirconden ende kennen eenen iegelicken dat voor ons gecompareert is Claes Jansz Molenaer onsen mede poorter ende bekende voor hem ende sijnen erven vercoft te hebben ende vercoopt mits desen Pieter Jansz ende Pieter Willems beijde van Barsingerhorn sijn huijs erve coorenmolen molenwerf ende 't erffbijde boomgaert van Cornelis Aeriaensz GroofFstaende ende gelegen binnen Schagen inde Molenstraet belent Cornelis Aeriaensz voorseijd ten oosten, Jan Jacobsz moers Jan ten westen Pieter Jansz is doorgehaald dus de nieuwe eigenaar is nu Pieter Willemsz uit Barsingerhorn. Pieter Willemsz Het is mogelijk dat Claes Jansz nog enige tijd molenaar is geweest op de Oostermolen, want in maart 1625 wordt hij nog genoemd als buurman van Cornelis Aeriansz Schuijtemaker in de Molenstraat. Wanneer Pieter de molen verkocht heeft, is niet in de transport- registers van Schagen gevonden. In 1628 blijkt de molen echter in handen van Jan Lammertsz en Cornelis Cornelisz 'mede- molenaars in Schagen. Zij komen overeen met Adriaen Jansz Spaniaert dat deze de molen zal afbreken en buiten het rechts gebied van Schagen zal brengen. Hetgeen gebeurd is, want sinds dat jaar komt de molen niet meer in de archiefstukken voor. Het huis, met erf en molenwerf wordt in 1633 verkocht aan Cornelis Jacobsz Wagenmaker. Deze vervangt de woning in 1637 en bouwt er in 1642 een tweede woning naast. De herinnering aan de eerste Schager windkorenmolen vervaagde en nog geen honderd jaar later wist men in Schagen niet beter dan dat de Molenstraat zijn naam dankte aan de slijpmolens van de aldaar werkzame messenmakers. Bronnen Schagen: Kohieren van de 10e, de 110ste penning en het morgengeld. 1544, 1557, 1561. Noord-Hollands Archief Haarlem. KopieëncollectieA, toegangsnr. 151.1 Transporten Schagen, ORWA Schagen 5885 t/m 5895, Regionaal Archief Alkmaar. Schagen, OA Schagen Gene rale Pachtinge inv. nr. 140-143, Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 6