Ballade van Texel Mariabeeld dat nu in de kapel staat is gemaakt door Jules Rummens van een kunstatelier uit Beesel. Op 15 augustus 1956 werd de kapel ingewijd door pastoor H. Brouwer. Nu een huis van ontmoeting met een koninklijke Vrouw. De leylijnen Leylijnen en andere energielijnen zijn banen van energie die door het landschap stromen. Ze vervoeren energie over de hele planeet. Al deze energielijnen liggen op het landschap en niet in de grond. Leylijnen zijn een specifieke soort energielijnen. "Langs mystieke plekken in Noord-Holland-midden" Dit boekje beschrijft dat Keinse, maar ook Oosterland, zich bevindt op een bijna 4000 km lange leylijn waarbij men van het zuidwesten naar het noordoosten steeds weer bij plekken komt, die te maken hebben met de Aartsengel Michaël. Andersom komt men hier steeds een Viking verleden tegen. Deze leylijn loopt van Santiago de Compostela via Carnac en Le Mont St. Michel door naar Hargen, Keinse, Oosterland, Harlingen met zijn Michaëlskerk, de Friese koningsterp Wijnaldum, het eiland Sylt, dan door langs Stockholm naar Archangelsk met zijn Michaëlsklooster. Doopsgezinden De Keins is ook de buurtschap waar zich in de loop van de tijd veel doopsgezinden hebben gevestigd, dicht bij de doopsge zinde gemeente van Barsingerhorn en Wieringerwaard. De Keinsmerwiel Wanneer deze wiel is ontstaan, is een vraagteken. Zeer waar schijnlijk niet door de Allerheiligenvloed in 1570, omdat de wiel dan al op kaarten uit die tijd en vlak daarvoor staat aangegeven. De Elisabethvloed van 1421 - dat is de vloed die definitief de Biesbosch deed ontstaan - is ook niet verantwoordelijk voor deze wiel, omdat de kracht van deze vloed zich vooral op de zui delijke Nederlanden richtte en in het noordwesten minder heeft huisgehouden. Mogelijk moeten we teruggaan tot het einde van de 12de eeuw, wanneer er in 1163 en 1170 zware stormen woe den en er sprake is van stormvloeden, waartegen de toenmalige dijkjes niet bestand waren. In die eeuw ontstaat tussen Petten en Callantsoog ook het Zijper (zee)gat, dat midden 14de eeuw weer dichtgeslibd en verzand is. Het kan ook zijn dat we moeten denken aan de storm die halverwege de 13de eeuw de Valkkogerdijk, de Schagerdam, zwaar beschadigd heeft, en die in 1248 op last van de abdij van Egmond tegen hoge kosten hersteld wordt. Te verwachten is dat de West-Friese Zeedijk tijdens die zelfde storm ook elders beschadigd en eventueel doorgebroken is. De geleerden zijn daar nog niet uit. De Keins, kortom, kent een bewogen geschiedenis en is een plek die nog altijd druk bewoond wordt. Nog lang niet alle geheimen die deze buurtschap omgeven, zijn ontraadseld. En gezien wat er aan krachten en machten huist, zal dat nog wel lang zo blijven. Desen Grootenkeynsa is groot ontrent vier morgen in 't weyden en in 't saeuen. 't Leyt hooch boven 't Sijpsche lant een quartier gaens van d'oude seedijck. Ick hebber lustich hoy sien maeyen, 't leyt 's winters en somers meest drooghe' van Henk Schoorl uit 1976 In deze Ballade lezen we onder meer (pag. 14): Er is echter meer bekend over Groot Keins. Kennis die we ontlenen aan de tijd dat met de bedijking van de Zijpe ernst wordt gemaakt. Jan van Scorel tekent Groot Keins, de grote Keyns, als verhoogd gors. Vierlingh, de West-Brabantse expert-bedijker die er bij werd gehaald toen een en ander niet zo goed verliep, zegt over het St. Maartenszwin en Groot Keins: daer ick binnen dezelve dijckagie in 't water vant (vond) een gorsken, genouch (genoeg) van bequame hooch- te - welcke waeter hem extenderende (uitstrekkend) westzuytwestwaerts op tot voorby Crabbendamme - rontsomme hebbende hetzelve gorsken een steyl ouver (oever)Daaraan herkennen we een door het getij afgekalfd gors. Groot Keins of Leeuwenhorn behoorde aan de Schager Kerk en werd als zodanig verhuurd. In het bedijkingsoctrooi van 31 maart 1552 wordt de be dijkers opgedragen tot overeenstemming te komen met de kerkmeesters van Schagen: 'vyer margen (vier morgen) landts, min ofte meer, die deselve kercke leggende heeft buytendijcks ontrent onser lieven vrouwen te Keyns, zoals te lezen bij Belonje in zijn boek van 1933. Dirck Adriaensz Valcooch zegt in zijn rijmkroniek van de Zijpe (Chronyck van de sype, 1599) dat een Scha ger bierbrouwer, een zekere Buycke, jarenlang Groot Keins van de Schager Kerk in erfpacht had: 'Hij boude (bedreef de landbouw), hij egde, 't lant worde beter en niet quader... ...sijn kinders en erven bruycken 't nog op desen dach; 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2009 | | pagina 22