mm mm Verder koopt hij in de loop van de tijd wat groedland 10 geer- sen, drie sneesen, op 8 maart 1806) en weidland (vier geersen, drie sneesen, in de Oude Caag, op 8 mei 1806). Piet Dekker (Dekker, 2004,155) weet te vermelden dat hij zich in Schagen vestigt als goudsmid en dat hij als directeur/vrede- rechter voor het kanton Schagen functioneert. Bovendien is hij, zoals hierna blijkt, tot zijn dood vele jaren maire burgemees ter) van Schagen. We leven gedurende een lange periode in de Franse Tijd. Overigens ook de zoon van Jan Simonsz Walig, Simon Jansz Walig, vinden we in de gildeboeken van Hoorn en Alkmaar vermeld als zilversmid in Schagen. Bijna vanafhet begin van hun wonen in Schagen vervult hij maatschappelijke functies, o.a. als curator bij erfenissen en als weesmeester. Een paar van die momenten zijn terug te vinden in de transportregisters van Schagen. In 1804 vervult hij zijn eerste burgemeesterschap en dat zal hij tot aan zijn dood, uitgezonderd korte tussenpozen, blijven doen, zoals blijkt uit het volgende overzichtje in het boek van J. Bregman (1965): 1804 tot 1807 1807 tot 1809 1809 tot 1/1 1810 18101/1-1/9 1/9-5/1 1813 1813 5/1- 10/8 1825 1825 10/8- 1/1 1826 1826 1827 tot 3/7 1827 3/7-23/11 23/11 1827-1847 Jan Boeking, Jan Walig Zomerdijk Jan Walig Willem Roggeveen Jan Walig B. J. BodenstafF Jan Walig P. Westing Jan Walig B. J. BodenstafF Jan Walig wnd. A. Denijs In 1809 sterft zijn vrouw, haar overlijden wordt op 26 juli van dat jaar aangegeven door Cornelis Bosman. Zij is huisvrouw van Jan Walig, oud 61 jaren, alhier overleden, nalatende twee kinderen. Jan Walig sterft op 75-jarige leeftijd op 2 februari 1828. Tot besluit Niet van elke hiervoor genoemde walviscommandeur is precies duidelijk geworden wat zijn relatie met Schagen heeft inge houden. Van sommige moet wellicht gezegd worden dat het om niet meer gaat dan de naam van hun schip, het Wapen van Schagen', maar zelfs dan staat wel vast dat die naam niet zomaar is gekozen. Van anderen is duidelijk geworden dat ze hier gewoond hebben. Hun kinderen zijn hier opgegroeid en ook deze hebben zich soms blijvend gevestigd in Schagen. De geschiedschrijvers van Schagen zijn hieraan tot nu toe voor bij gegaan, ook al omdat een en ander niet opvallend is gebeurd. Pas het doorlezen van alle transportaktes van Schagen heeft de aandacht gevestigd op hun verblijfhier. Ze kochten huizen, een enkele bierstal, stukken groed- en weidland, en soms waren ze maatschappelijk zeer actief Zoals Dekker in een van zijn werken zegt, walviscommandeurs waren gewend aan leidinggeven, niet zelden onder zeer zware omstandigheden, en die verworven heid maakte ze vaak ook geschikt voor een leidinggevende functie aan de wal. C (r'rrm "tin um r7*f nQf/snnon fit ry m*/ Thuisgekomen worden de vaten spek gelost. Literatuur: 1J. Bregman, Schagen door de eeuwen heen, (Den Helder, 1965) 2. P. Dekker, De laatste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbenvangst 1761 - 1775, Zaltbommel, 1971 3. P. Dekker, Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot, delen 1, 2a en 2b, Schoorl, 1986, 1991 4. P. Dekker, Een 'gulden snede' door het Zijper geslacht Blaauboer met de verwante families Jimmink, Veuger en Lanser, Schoorl 2004 5. P. Dekker, De walvisvaarders uit noordelijk Noord-Holland van 1770 - 1803, West-Friesland Oud Nieuw, 40ste bundel, 1973 (blz. 29 - 90) 6. P. Dekker, De Helderse en Huisduiner bevelhebbers ter wal visvaart in de 18e eeuw, West-Friesland Oud Nieuw, 41ste bundel, 1974 (blz. 129-165) 7. P. Dekker, De financiële toestand van de bewoners langs het Marsdiep gedurende de tweede helft van de 18e eeuw, West- Friesland Oud Nieuw, 48ste bundel, 1981 (blz. 145 - 175) 8. J. R. Leinenga, Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw, Groningen/Amsterdam 1958 9. G. van Santé, Alphabetische Naam-Lijst van alle de Groenland- sche en Straat-Davissche Commandeurs, Haarlem 1770 10. Gegevensbestanden van Vos en Poortvliet Schoorl-Den Helder- Alkmaar, 2008 11Dtb's Den Helder, Schagen en Zijpe, Regionaal Archief Alkmaar 12. Oud Archief Schagen, transportaktes, inventarisnummers 5885 tot en met 5914, Regionaal Archief Alkmaar 13. Jb Denijs Jzn, 1813-1863; Hoe Schagen feestvierde; eene herinnering aan den 17 November 1863, Schagen 1864. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 17