rientzijn tamentdat 05. In dit rige Gerrit eert". n een er invloed 'ieters :er s. Het iet gaat om as door en bij het Hof n niet kt dat hij na ;er bij de Vooght •en verliest hij aatste n onderdak ius van Dijk, in Schagen. n een net andere d. Hij Van Dijk a hebben in Dijk, zijn eerde Kerk. t ouder al toen een heeft ruim i 1736 tot 29 geregeld toet er een eest zijn Rotterdam, uidelijkheid Steenacker n. Het lekend en archief van Mkmaar, ;8). U kunt het hieronder lezen zoals het daar bewaard is gebleven. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Van de rente ervan heeft Jacobus Steenacker gedurende zijn leven ruim kunnen bestaan. "Jacobus Steenackersonder dessendenten (nakomelingen) totScagen overleden, laatna den 20epenning (5% belasting) subject Een obligatie van tivaalfhondertgul- den capitaal, staande ten name van Cornelis Cornelisz Koning te Schagen, en laste uan 'tGemeenelandscomptoir tot Alkmaar, verschijnt jaarlijks den 7e Maart,/o!io 1198, geschat op 1200: o:-- Een obligatie van een duijsendgulden capitaal ten laste van den boedel van Wolbrand Gleijnsz de Jong tot Alkmaar, loopende den intrest tegens 2 gulden 10 stuivers procents, verschijnendejaar- lijks den 5 e Maij, geschat op 1000: 0:-- Een capitale leningbrief van vierhondert tagtigh gulden capitaal staande ten laste van 'tGemeeneland ten comptoire der stadt Alkmaar op de naam van den Bailjouui Harmen Crips, geregistreert folio 1079, verschijnt jaarlijks den ie April, geschat op f 480: 0:-- Een obligatie van een duijsend gulden capitaal staandeten name van Meester Johan Baart qualitate qua, en laste van 't Gemeenelandscomptoir der stad Alkmaar, verschijnt jaarlijks den ie October, geschat opf. 1000: o:~ Wie was Jacobus Steenacker? Het bovenstaande maakt het raadsel van dit bestaan eerder groter dan kleiner. Kwam hij uit de omgeving van Rotterdam? Hij wordt in Alkmaar als wees ingeschreven, en daaruit blijkt bovendien dat zijn vader Nicolaas Steenacker heette. Zijn voogd tot 1700 was een notaris uit Rotterdam, luisterend naar de naam Seger van der Burg. Deze werd geboren in Cuijlenburg, het huidige Culemborg dat net over de grens van Zuid-Holland in Gelderland ligt. Hoe kwam het dat deze notaris in eerste instantie zijn voogd was? Langs welke weg was Hendrik Dirriksz Vooght zijn oom, van wie Jacobus dus een couzijn, Een capitale leningbrie/van agt hondert gulden capitaal staande ten laste van 't Gemeeneland ten comptoire der stadt Alkmaar, op de naam van Johan van Expum, geregistreert Jolio 2076 verso, verschijnt jaarlijks den ie April, geschat op/. 800: O:— Een dito capitale leningbrief van drie hondertgulden capitaal, staande mede ten laste van 'tGemeenelandtten comp toire der stadt Alkmaar, op de naam van Lijsbet Wouters van Limmen, gere- gistreert/olio 1987 verso, verschijnt jaarlijks den 2ejulij, geschat op 300: 0:-- Een obligatie van vijfhondertgulden capitaal staande ten name van de voog den van Salomon Pietersz Vink, en laste van 't Gemeene Landt ten comptoire der stadt Rotterdam, geregistreert folio ^375, verschijnt jaarlijks den 29e Au gustus, geschat op/. 500: 0.— een neef, was? Langs de weg van een zuster, die getrouwd was met Nicolaas Steenacker? Langs de weg van de vrouw van Hendrik Vooght, Grietje Cornelis Streek? En dan, heeft hij gevaren, was hij op zee, ergens tussen 1705 en 1717? In de akte uit december 1705 vraagt hij immers aan zijn voogd, om dan maar naar zee te worden gestuurd. In 1717 treedt hij weer op als getuige en is dan in Schagen. In 1722 is hij zeker opnieuw in Schagen, want dan maakt hij zijn derde testament. Schagen was en bleef zijn woonplaats. Met een uitstapje naar Sint Maarten bij de familie Van Croonenburgh? Vragen. Zoeken naar antwoorden dus. Een Iosrentebri/van een duijsend en vijftig gulden capitaal ten name van Meesterjohan Baart qualitate qua, en laste van 't Gemeenelandscomptoir tot Alkmaar, geregistreert folio 1323, ver schijnt jaarlijks den 2oeJulij, geschat op 1050: o:~ Een dito van een duijsentgulden capi taal ten name en laste van alsvoren, geregistreertjblio 2702 verso, verschijnt jaarlijks den 2e October, geschat op 1000: o:~ Een dito ten name en laste van alsvoren, groot in capitaal ses hondert gulden, geregistreertfolio 2829 verso, verschijnt jaarlijks den ie November, geschat op 600: 0.— Alle de voorschreven tot nu toe genoemde) getaxeerde obligatien en rentbrieven bedragen te samen de somma van sevenduijsent negenhondert en dertighgulden tvaarvan den 20e penning bedraagt/ 396:10:-- 1/10 verhooging 39:13.— dit laatste betreft nog een stedelijke belasting; een soort btw zullen we maar zeggen). Het gaat zoals gezegd om een aanzienlijk bedrag, u mag het zeker met 100 vermenigvuldigen. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 33