m Hél R. H, PAROCHIAAL' KERKBF- STUUR vdh St. U-IRISTOPHORÜS te! Donderdag 15 December e. k. i aarl t© besteden: Het bouwen yan eene school en inrigten van een huis tot onderwijzers-Woning naar dej plannen van de bouwmeester'A.i C. Bleijs te Hoorn. 1 SCHAGENis vooniorarits op J des namiddags ten 3 ure, bij A. STEENMAN iri het Koffijhuis </Vrkdelpst te Schagrn J Teekenihgen en voorwaarden liggen ter 'inzage i in hét kofGjhuis wVrcdelust" tc Sehagcn. De aannemingsvoorwaarden zijn A f0.75 te' bekomen bjj de boekhandelaars Gebr. VERMANDE 1 te Hoorn, en liggen ter inzage te Hoorn in vlietJ Onvolmaakte Schip, te Helder en Nienwediep bij' van Hefesj '.te Alkmaar in vde ïtoode Leeuw* en te-Jletlémblik bij-Impeta. '53 lil Aanwijzing op liet hoüwiorrcin '1 n Déccmber e. k. des middags ten 12 ure.- Het Nederlandse leger werd gemo biliseerd en in Schagen werden 6oo Advertentie in de militairen ingekwartierd. Het waren Schager Courant voornamelijk militairen van het 4e regiment infanterie die in Schagen bij de inwoners onderdak gebracht werden. Pastoor Van Lith kreeg gezelschap van enkele officieren. "Zeergeschikte mensen" zoals hij in een verslag vermeldde. Op 15 december kon de aanbeste ding doorgaan. De totale kosten voor het project bedroegen 10.000 gulden. Het ontwerp van architect Bleijs zou uitgevoerd worden door aannemer Klaas Blom uit Schagen. Tot opzichter werd aangesteld Van der Vossen uit Heemstede. Negen maanden later werd de school plechtig in gebruik geno men. Het eerste schoolhoofd was Leo Teeuwissen die eind juni de onderwij zerswoning betrok. De eerste hulponder wijzer werd Frans Gielen. 24 Een vieze school Toen de leerlingen op bovenstaande foto leerplichtig werden was de school al zo'n 40 jaar in gebruik en moest nodig opge knapt worden. Het gebouw, het meubi lair en het lesmateriaal waren in een zodanige slechte staat dat de 'Schoolopzie ner in het arrondissement Helder' zich genood zaakt voelde het bestuur op de vingers te tikken en te verzoeken maatregelen te nemen. Na de periodieke inspectie stuur de hij dan ook de volgende brief: Aan het bestuur der R.K. Parochiale school te Schagen. Den Heldert mei 1912 Door mij is heden een bezoek gebracht aan de school staande onder het beheer van Urn kerkbestuur, en is het mij eene behoefte, om Uwe medewerking in te roepen voor deze aan Uwe zorgen toebertrouwde stichting en wel voor de lokalenbanken en leermiddelen. Het is toch dringend noodig, dat het interieur der school in betere conditie gebracht worde. Weüigt is een en ander aan Uwe aandacht ontsnapt, waarom ik beleefd Uw bestuur attent maak op: 1. De uerueloosheid en uuilheid der banken. 2. Degescheurde oude kaartuan Nederland. 3. De verouderde platen uoor aanschouwing onder wijs. 4. De meestal oude leer- en leesboeken. 5. Den treurigen toestand der muren. 6. De uuile uloeren in gang en lokalen. Uw bestuur is er toch ook niet onkundig uan, dat eene dusdanige toestand doodend werlct. Reinheid en orde in woord en voorbeeld is uoor het kind een uitnemende leerschool. En dit vooral uoor ons; voorstanders uan Christelijk onderwijs. We zijn genoeg versleten voor dompers en achterblijvers, zoo'n derde soort in kwaliteit. Mijne heeren wilt U ook in de zoo nodige reorganisatie Uwer school het bewijs Ieueren, dat het U ernst is met de ontwikkeling der aan Uwe zorgen toebetrouwde leerlingen. De school zij ook uoor Uw bestuur een eerezaak. Met de meeste hoogachting, (handtekening onleesbaar) Het bestuur zal hier zeker op gereageerd hebben met het gevolg dat de leerlingen in 1912 in een schone klas hun schoolcarrière konden beginnen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 28