De markt, kermis en winkelweek De levendigste indruk van Schagen ont vangt men natuurlijk wanneer men de plaats bezoekt op een der marktdagen. Naast de weekmarkten zijn de grote jaar markten er zeer belangrijk. Niet te ver wonderen, dat de plaats met zijn vrucht bare dichtbevolkte omgeving er welva rend uit ziet en talrijke eersteklas winkel zaken, een aangename indruk maken. Dat de Schager zakenmensen ook geens zins bij de pakken neerzitten, bewijst wel hun organisatie in de bekende Schager Handeldrijvende en Industriële Middenstandsvereniging, welke vereni ging steeds op de bres staat waar het geldt de belangen van de uitgebreide Schager middenstand te behartigen en te bevorderen. In de eerste plaats wordt onder leiding van de middenstandsvereniging zoals zij kortweg genoemd wordt, reeds jaren een door rijk en gemeente gesubsidieerde Handelswinteravondschool gehouden, welke steeds een groot aantal leerlingen uit de plaats en haar omgeving trekt. Voorts wist de vereniging in 1921 bij de oprichting van de nieuwe Kamers van Koophandel onmiddellijk te bewerken dat de voorzitter een zetel verkreeg in de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, in welke Kamer van stonde af aan de belangen van Schagens midden stand krachtdadig zijn behartigd. Maar niet in 't minst worden de Schager belangen bevorderd door het organiseren van een jaarlijkse winkelweek. Het moge hier nauwelijks geacht worden een plaats ervoor te zijn, toch willen wij er even op wijzen, hoe ook ten opzichte van het idee winkelweek de geschiedenis zich her haalt. Immers de 'kerkmis' uit de middel eeuwen, zijnde een soort warenuitstal- ling en aanprijzing, waaraan men aller leifeestelijkheden verbond om publiek op de been te brengen, werd later tot kermis van draaimolens, spellen en kramen, waarbij het idee bevordering van plaatse lijke handel ten ene male op de achter grond geraakte. Aanvoer op de veemarkt te Schagen in de jaren 1922 en 1923 192 2 19 2 3 Paarden 1.318 1.923 Veulens 256 250 Ezels Koeien 11.483 11.702 Stieren 384 220 Vette kalveren Nuchtere kalveren 4.620 5.140 Schapen 25.470 17.134 Lammeren 8.831 5.500 Bokken en geiten 315 254 Vette varkens 4.873 1.788 Magere varkens 628 511 Biggen 5.104 5.782 Konijnen 1.528 937 Kippen 9.556 8.720 Eenden 445 913 Kippeneieren 452.830 412.939 Eendeneieren 103.502 89.953 Door velerlei oorzaken echter, voorna melijk doordat het uitgaan en op reis gaan van de buitenman door de vele ver keersmiddelen zo gemakkelijk is gemaakt en bevorderd, verliest de latere vorm van kermis meer en meer de belangstelling van het publiek. In de plaats daarvan zien we in deze jaren komen de winkelweek, geheel erop bere kend om het publiek te tonen wat er te koop is, welbeschouwd dus onder een ander naam en enigszins andere vormen, doch precies met het zelfde doel dat bij de 'kerkmis' of'kerkmesse' van vroeger voorzat. Met medewerking nu van een paar ande re plaatselijke verenigingen, hoofdzake lijk meer van de vereniging 'Algemeen Belang', wordt door de Middenstandsvereniging jaarlijks in sep tember een winkelweek gehouden, welke door de smaakvolle etalages, de attracties voor het publiek in verband met die etala ges en voorts door de diverse feestelijk heden op het gebied van sport, muziek, illuminatie, tentoonstellingen enz. geor ganiseerd, steeds veel publiek trekken en dus volkomen beantwoorden aan het gestelde doel. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 23