C SCHAGEN Muziektuin De muziektuin met de nog ionge aanplant. De muziektuin Achter deze boerderij, Vreeburg genaamd, ligt de nieuw gestichte 'Schager Muziektuin'. Deze fraaie tuin kan met recht de trots van Schagen worden genoemd en is over waard hier een bladzijde aan te wijden, 't Was in de winter van 1923 op 1924, dat in een vergadering van de bekende ver eniging 'Algemeen Belang' de ijverige secretaris van die vereniging, Joh. W. Govers, het voorstel deed te trachten in Schagen een muziektuin te stichten. Dit voorstel vond behalve warme voorstan ders ook menig hardnekkig tegenstan der. Velen toch vonden Schagen te klein voor zulk een 'groots plan'. Het enthou siasme van de voorstanders behaalde echter de zege en het was voornamelijk te danken aan de toenmalige eerste wet houder, de heer Trapman, dat het gemeentebestuur de plannen van 'Algemeen Belang' bevorderde door de voormalige boomgaard achter Vreeburg te doen aanleggen als openbaar wandel park, tevens muziektuin annex kinder speelplaats. Een en ander volgens ont werp van de kundige gemeentearchitect de heerP. Rezelman. Onder leiding van het dagelijks bestuur van 'Algemeen Belang' werden zomer 1924 vooraf enige proefconcerten geor ganiseerd, welke ruime belangstelling trokken. Voorjaar 1925 kwam de tuin met haar in nisvorm gebouwde sierlijke muziektent en diverse bijgebouwen gereed en benoemde het gemeentebestuur uit ver tegenwoordigers van alle te Schagen bestaande muziekverenigingen die zich met maatschappelijk werk bezig houden, een commissie tot beheer van de 'Schager Muziektuin'. Het is waarschijnlijk niet geheel toeval, dat voorzitter en secretaris van 'Algemeen Belang' werden gekozen tot voorzitter en secretaris van de muziektuin-commissie, zoals zij thans kortweg genoemd wordt. De muziektuin-commissie kan voor dit eerste exploitatiejaar reeds op een bui tengewoon succes bogen. Thans, juli 1925, is het aantal donateurs en kunstlie vende leden reeds tot 1000 gestegen, waaronder meer dan 300 uit omliggende plaatsen. Als men weet dat dit niet 1000 personen, maar 1000 gezinnen, omdat slechts voor ƒ1,50 per jaar het hele gezin lid is, dan zal het de lezer niet verwonde ren te vernemen, dat op de concerten van dit seizoen meermalen 1500 a 2000 bezoekers worden aangetroffen. Onnodig te zeggen, dat de tuin en als wandelpark en als concerttuin in een door vele gevoelde behoefte voorziet en date ten 1 gen Vooi de L laats nog del. keld deg vrac Rott Aan jarei len, fabr Het Van lang Noo gede om Zijp* Aan weei oudi 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 22