Schagen Kantongerecht met Landbouwstraat leur, waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Bijna alle leerlingen bekwamen zich voor dit diploma, hoewel slecht enkelen voornemens zijn later het beroep van melkcontroleur te gaan uitoefenen. Een paar jaar geleden is het 25-jarig bestaan der school feestelijk herdacht. Gedurende dat tijdvak is door de oud leerlingen dezer inrichting door hun voorbeeld, alsmede via de landbouwor ganisaties, waarvan ze bestuurslid wer den, een invloed ten goede uitgeoefend op de wijze, waarop het praktisch land bouwbedrijf werd beheerd. Hoewel de leerlingen uit de gehele provincie zijn gekomen, is het grootste deel uit de aard der zaak uit het noordelijk deel van dit gebied, tengevolge waarvan gezegd kan worden, dat de landbouwer hier in het bijzonder gunstig beïnvloed is door het onderwijs op deze inrichting gegeven. Toch is de aanvoer van nieuwe leerlingen, hoewel gedurende de laatste jaren bevre digend, niet zoals van een welvarende landbouwstreek als deze mocht worden verwacht. Aan het einde rechts het kantongebouw met daar tegenover de Landbouw- winterschool. Verder de Landbouwstraat ingaande, vindt men rechts het Kantongerecht en links de Rijkslandbouwwinterschool met bijbehorende gebouwen. Het doel van het onderwijs aan deze nut tige inrichting is, om aankomende land bouwers en veehouders in de gelegen heid te stellen op weinig kostbare wijze de nodige theoretische kennis van hun bedrijf te verkrijgen. Toelatingseisen zijn eenvoudig, daar het voor het nuttig effect van het onderwijs gewenst is, dat de leer lingen praktisch voldoende onderlegd zijn, dus een paar jaar (minstens) op het bedrijf meegewerkt hebben. Duur van de cursus is twee winterhalfjaren: er moest had gewerkt worden, want ment de zich steeds ontwikkelende landbouwweten schap moet er vrij veel behandeld wor den. De directeur (tevens Rijkslandbouw- consulent) wordt bijgestaan door twee vaste leraren, terwijl daarnaast nog les gegeven wordt door een veearts, de rijks- veeteelt- en de rijkszuivelconsulent. Aan de school bestaat tevens gelegenheid een diploma te behalen voor melkcontro- De Rijkslandbouwwinterschool 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 16