raat De Laan De Landbouwhuishoudschool ruik wordt ;n bekwamen el slecht :er het beroep uitoefenen. 15-jarig herdacht, rrdeoud- loor hun ndbouwor- lurslid wer- [itgeoefend ctisch land- Hoewel de 'incie zijn el uit de aard eel van dit gezegd kan hierin het is door het l gegeven, ve leerlingen, jaren bevre- elvarende >cht worden Weldra eindigt nu de Landbouwstraat en strekt zich links en rechts de Laan uit. Aan het linker gedeelte valt het oog op het Oude mannenhuis, terwijl we aan het rechter deel het post- en telegraafkan toor, benevens het Gereformeerde wees huis aantreffen. Dit gedeelte van de Laan is de laatste tijd zeer verbeterd. Trottoirs zijn aangelegd, welke men nu reeds in meerdere delen der plaats aantreft, terwijl het gemeente bestuur het voornemen heeft deze moderne bestrating door te voeren. Langs de Laan loopt de Laansloot. Als afscheiding is een smal plantsoentje aan gelegd, waarbij het tevens aan de schip pers verboden is, op deze plaats te los sen. Een paar rustieke bruggetjes over de Laansloot geven aan de omgeving een idyllisch aanzien. Vanaf de eerste brug heeft men een bij zonder schilderachtig gezicht over Hollands poldergebied met op de achter grond de blinkende duinen. Men vergete niet van dit werkelijk schitterende verge zicht te profiteren. Bij de tweede brug ziet men over het water zeer pittoresk lig gen de torentjes van het oude slot. Laan Sehagen Aan de overzijde van de Laansloot ligt een riante villa, welk thans dienst doet als inrichting voor het landbouwhuishoud- onderwijs. Door deze eigen inrichting konden er korte cursussen gegeven wor den voor inmaken, fijne keuken en dek ken en dienen. Een volgend jaar zullen deze cursussen worden uitgebreid met handwerken (naaien en verstellen van ondergoed), handenarbeid (rietvlech- ten). De lessen worden gegeven door een lera res in de huishoudkundige vakken, tevens hoofd van onderwijs, een in hand werken en een opvoedkunde en handen arbeid, terwijl scheikunde, tuinarbeid, natuurkunde en L.O. door leraren gege ven wordt. Door de Vereniging het Landbouwhuisho udonderwijs, welke ook de school te Schagen heeft opgericht, worden in klei nere plaatsen tweejarige cursussen gege ven voor meisjes boven de 16-jarige leef tijd. Gedurende twee jaar wordt een dag per week les gegeven in: koken, huishoud kunde, wasbehandeling, voedingsleer, gezondheidsleer, L.O.scheikunde, bloe men, ooftteelt en verzorging van kamer planten. Na twee jaar krijgen de leerlin gen een diploma en wordt op een andere plaats een tweejarige cursus begonnen. Links de villa waarin deLandbouwhuishoud- sehool was gevestigd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 15