Verbannen naar de Noordkop Heinz Neudecker Schagen een korte tijd politiek verbanningsoord van een communistische postbeambte Het postkantoor aan de Laan waar Jacques de Kadt enige tijd werkzaam was. Niet velen in Schagen zullen ver trouwd zijn met leven en werk van Jacques de Kadt. Hij vond zichzelf aan het eind van zijn leven een politieke randfiguur. Waarschijnlijk onderschatte hij daarmee zijn eigen belang rijkheid. Hij was een dwarse figuur. In 1919 werd hij lid van de Communistische Partij Holland (CPH). Hij hield het daar op den duur niet uit en werd geroyeerd, in 1924. Hij stichtte toen de Bond van Kommunistische Strijd en Propagandaclubs (BKSP), waarvan Henriëtte Roland Holst nog een korte tijd lid was. Vervolgens kwam hij terecht in de SDAP, maar verliet die weer in 1932. Mede door zijn bemoei enis werd de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) opge richt, die in 1935 zou fuseren met de Revolutionair-Socialistische Partij (RSP) van Henk Sneevliet (een starre revolutionaire mar xist, red.). Die had zich afgeschei den van de CPH. De fusiepartij kreeg de naam Revolutionai- Socialistische Arbeiders Partij (RSAP). Ook daar liep het weer mis. De Kadt zocht een goed heenkomen over de grens na het Jordaanoproer in 1934. De Kadt begon zich te ontplooien als politiek essayist. Hij was vol ledig autodidact, maar trok brede aandacht met zijn boek 'Van Tsarisme tot Stalinisme. Een cri- tische geschiedenis der Russische revolutie' (1935). Daarop volg de 'Het fascisme en de nieu we vrijheid' (1938 en 1946). In de nieuwe naoorlogse PvdA zou hij een belangrijke rol gaan spelen, als lid van de Tweede Kamer en redacteur van het par tij maandbladSocialisme Democratie'. Veel, soms zeer diepsnijdende artikelen van zijn hand verschenen daarin. Ze gingen meestal over bui tenlandse politiek. Tot aan 1964 redigeerde hij het blad. De overplaatsing In 1965 publiceerde hij het eer ste deel van zijn politieke her inneringen, onder de titel 'Uit mijn communistentijd'. Daarin vertelt hij over een kort, maar gedwongen verblijf in Schagen. Exacte chronologische gege vens verstrekt hij niet, maar uit de 'grote' politieke context blijkt dat zijn verblijf in 1921 moet wor den gesitueerd. De Kadt schrijft daarover in een paragraaf'De overplaatsing' (blz. 179 e. v.J: "Il< had wat meergelegenheid gevon den om die artikelen te schrijven omdat ik, kort na de actie, opeens overge plaatst iverd naar Schagen, in de kop van Noord-Holland. De overplaatsing ivas volkomen in overeenstemming met de rechten van de administra tie, maar ze tvas in Jeite ongeivoon; en omdat tegelijkertijd een aantal van .mijn geestverivanten ook over geplaatst roerden beschouivden me het als een strajoverplaatsing". De Kadt, die voorheen gewerkt had bij het Haarlemse postkan toor kwam nu gedwongen in Schagen terecht, aan de Laan. 's Avonds ging hij 'in het goede plaatsje' colporteren met het partijblad 'De Tribune'. "En dat vonden zotvel de directie van het kan toor als de notabelen van het plaatsje heel vervelend". Na enige maan den eindigde zijn overplaatsing, en ging hij terug naar Haarlem.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 5