De Hervormde pastorie van Valkkoog Klaas Aalten 21 Aug. 1871 De eerste 4 stenen van dit gebouw gelegd door G Bruin, J Dekker Tzn. Kerkvoogden A Wit en T Rens, Penningm. der H. Gem. van Valkoog Aldus de gevelsteen in de voorgevel, links van de pastoriedeur. De pastorie, de laat ste decennia gedomineerd door de schit terende beuk, is reeds lang een rijks monument. Welgeteld acht predikanten hebben dit mooie, karakteristieke gebouw bewoond. Joh. F. Tinholt woonde hier liefst 37 jaren, nl. van 1901-1938. In het Regionaal Archief te Alkmaar is een tekening 'Gezicht op Valkoog' aan wezig. Deze tekening van 1744 toont de oude pastorie en school, gezien vanaf de achterkant. Ook bestaat er een geaquarelleerde tekening uit 1815 van Cornelis Bok uit Schagen die een beeld geeft van de oude pastorie. Het jaar 1871 veroorzaakt architectonisch reuring in Valkkoog. Op 5 juli 1871 wor den de eerste vier stenen gelegd voor de nieuwe openbare school en op 21 aug. 1871 vindt de eerste steenlegging plaats voorde nieuwe pastorie. Sinds mensen heugenis stonden deze gebouwen een drachtig naast elkaar aan de Bregsloot. Na 1871 worden de school en de pastorie overburen. Samen met de kerk vormen deze drie gebouwen al eeuwenlang het cultureel en religieus centrum van ons dorp. Henri Th. Du Saar komt in 1866 als can- didaat, dat wil zeggen kersvers van de universiteit, naar Valkkoog. Hij blijft hier tot 1874, waarna hij vertrekt naar Herbajum. Dominee du Saar heeft dus eerst in de oude pastorie gewoond en ver huist eind 1871 naar de nieuwe pastorie. Als je de lijst van predikanten bekijkt, is het opvallend dat de Hervormde Kerk uit sluitend candidaten aantrok. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat jonge, beginnende pre dikanten goedkoper zijn dan oudere. Het bord in de kerk met daarop vermeld de predikanten geeft verder aan dat de Valkkoog drie keer te maken heeft gehad met een langdurige vacature-periode. Een periode waarin dus geen predikant aanwezig was. Deze periodes zijn: a. van 1938-1948 b. van 1954-1958 c. van 1965-1980. Tussen periode a. en b. woonde in de pastorie Marius Jan Pool. Onlangs ver namen we dat deze oud predikant van Valkkoog in Harlingen woonde. Kort hierna kwamen we in contact met Cor Gootjes - oud-Groenvelder - en vriend van ds. Pool. Hiermee hadden we een goede entree gemaakt voor een bezoek aan deze oud Valkkogenaar. Gastvrij staat de deur naar het apparte ment van ds. Marius Jan Pool in het ver zorgingshuis van Harlingen open. Een ruim appartement met in de verte uitzicht op het Van Harinxma Kanaal. Het appartement staat vol met antiek. Opvallend is een prachtige bank van opoe Mantel. De familie Mantel woonde in huis no. 40, waar nu familie Buissink woont. Een lijst met vragen is al in het bezit van ds. Pool en weldra zal blijken dat hij zich degelijk heeft voorbereid. In 1917 wordt Marius Pool te Hoorn geboren als zoon van een makelaar. De ouders zijn lid van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente. De jonge Marius gaat al op jonge leeftijd mee naar de Oosterkerk. Opvallend is dat het interi eur van de kerk na zoveel jaren nauwge zet wordt beschreven. Zelfs de gedicht regels behorende bij het gedicht dat betrekking heeft op het uurwerk in de kerk worden zonder hapering opgezegd. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 21