kkoog rop vermeld aan dat de a heeft gehad e-periode. n predikant ndeinde nlangs ver- iikantvan nde. Kort ctmet Ider-en e hadden <t vooreen igenaar. etapparte- >1 in hetver- i open. n de verte ia Kanaal, iet antiek, lankvan opoe 'oonde in Buissink iet bezit van n dat hij zich Hoorn ikelaar. (zinnig >nge Marius naar de t het interi- en nauwge- de gedicht- ichtdat verkin de ig opgezegd. Op het gymnasium wordt het al spoe dig duidelijk dat Marius de richting van de theologie op wilde. Natuurlijk komt hiervoor Leiden in aanmerking, omdat de universiteit te Leiden bekend staat als een vrijzinnig theologisch bolwerk. Als in 1940 een Joodse hoogleraar wordt ontslagen, protesteren de studenten hier tegen. In het auditorium van de universi teit wordt ondubbelzinnig de toenmalige protestsong Het Wilhelmus ten gehore gebracht. Na een weigering tot onder tekening van de pro Duitse loyaliteitsver klaring, zit er niets anders op dan de stu die te hervatten aan de universiteit van Utrecht. In tegenstelling tot Leiden is Utrecht de plek waar orthodoxe predi kanten worden opgeleid. Hier zijn de stu denten gekleed in zwarte pakken met flu welen kragen. De studie theologie wil niet erg luk ken. Er wordt gespeeld met de gedach te van studierichting te veranderen. Kunstgeschiedenis komt nu in beeld. Zo ver komt het echter niet. In deze moei lijke onzekere periode meldt Marius zich aan voor tewerkstelling in Duitsland. In een kleine machinefabriek in Berlijn wor den de werkzaamheden begonnen. Een twaalftal jonge mensen worden onder gebracht in een kamerbarak. Wonder boven wonder breekt er hier een plezie rige tijd aan. De werkzaamheden vallen mee. 's Avonds zijn de mensen vrij. Deze vrije tijd wordt vooral benut om Berlijn te leren kennen. Vooral de Staatsopera wordt vaak bezocht met name de ope ra's van Wagner zijn zeer in trek. Na enige anti-Duitse opmerkingen aan het adres van de Duitse personeelschef wordt besloten een poging tot illegale terugkeer naar Nederland te onderne men. Er bestaat een "spoorboekje illegale terugkeer". Hier wordt gebruik van gemaakt. In de nacht gaat een groep van vijf jongens op weg naar een rangeerter rein op het station van Berlijn. Hier krij gen ze van iemand, die ook in het com plot zit, te horen dat er plaats is in een bak onder de tweede wagon. De vijf jon gens kruipen dicht tegen elkaar in de De pastorie en kerk van Valkkoog aan het begin van de vorige eeuw. ülpgftf 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 20