had dat tot zes uur 's avonds duurde. Er werd ook in ploegendiensten gewerkt en als ervan een late dienst geen sprake was, dan zette Willem zich in voor het sociale en maatschappelijke leven van Schagen. In tal van functies was hij actief. 'Als hij thuiskwam van het werk, lag z'n goeie goed al klaar. 'Vlug even was sen, even iets eten en verkleden en dan snel op weg naar een bijeenkomst of een vergadering. Op enig moment was Dekker bij meer dan twintig organi saties gelijktijdig werkzaam. 'Vader was geen avond thuis.' Moeder zei dan tegen mij: ,;Kind, het is vooreen goede zaak. Dat zul je later wel begrijpen. Dekker was achttien jaar raadslid van de gemeente Schagen. Hij was in die func tie fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij. Korte tijd was hij ook nog loco-burgemeester van de Magnusveste. Ruim twaalf jaar was hij voorzitter van de afdelingSchagen van de KVP, maar hij was veel langer bestuurslid van deze afdeling. Bij zijn aftreden werd Willem Dekker benoemd tot lid van verdienste. Vooral in de naoorlogse jaren was het bijzonder moeilijk om voldoende katho lieke kandidaten op de verkiezingslijs ten te plaatsen, maar Dekker, die ook zitting heeft gehad in de zogenoemde 'noodraad', wist het toch telkens weer te klaren. In die periode kwam in Schagen een politieke ontwikkeling tot stand met de protestants christelijke groe pering, die vrij uniek was in den lande. Hij was penningmeester van de R.K. Bond van Gemeenteraadsleden. Meer dan vijftien jaar had hij zitting in de gemeentelijke Woningadviescommissie. Willem Dekker heeft zijn sporen dub bel en dwars verdiend in de katho lieke vakbeweging. Hij was tal van jaren voorzitter van 'De Volksbond', de"voorloper van de Katholieke Arbeidersbeweging. Hij zette zich in voor het Monseigneur Mutsaertsoord, was medeoprichter van de Katholieke Bond van VervoerspersoneelSint Rafael' en was daarvan jaren achter een bestuurder. Ook bekleedde hij bij dezebond de functie van voorzitter. Hij was lid van het' Actiecomité voor de katholieke universiteit 'Petrus Canisius' te Nijmegen. De plaatselijke sportvereni gingen in Schagen, zowel voetbal als handbal, hebben van de talenten van Willem Dekker gebruik kunnen maken. Ook de Schager afdeling vanHerwonnen Levenskracht onder vond veel belangstel ling en sympathie van Dekker. Meer dan tien jaar hanteerde hij hier met verve de voorzittershamer. Het was dan ook niet zo ver wonderlijk dat Willem Dekker voor zijn niet aflatende inzet voor tal van plaatselijke, regionale en lan delijke verenigin gen werd onder scheiden. In het voorjaar van 1962 kreeg hij een gou den speld uitge reikt bij gelegenheid van zijn 50-jarig lid maatschap van de K.A.B. en ook van de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel' Sint Rafaël' kreeg hij een gouden speld. Aan dit lijstje mag nog worden toe gevoegd de pauselijke onderschei ding 'Pro Ecclesia et Pontifice'. Ook al kwam Willem Dekker uit arbei derskringen, hij had het bijzondere vermogen om .met iedereen, burger of autoriteit, een goed gesprek te kun nen voeren. Zijn veelzijdige kennis van talrijke organisaties, plaatselijk dan wel landelijk, kwam daarbij tot uiting. Twee dagen na Kerstmis 1970 kwam er in bejaardencentrum Stoffelhof, later Christoffelhof, een einde aan het bewo gen en rijke leven van de 84-jarige Willem Dekker. Hij werd op oudejaarsdag ten ruste gelegd op het kerkhof van de paro chie van Sint Christoforus te Schagen. rkhom mutsaers b-j LL coc-meh- r 23 jak.o bestaan vawoem nco ^b;' s^rafh ac£l op 22 februari 1928 Dit jubileumbord en een gedenkboek zijn gemaakt bij het 25-jarig jubileum van 'St. Raphael' de RK bond van Spoor- en Tramwegpersoneel Met dank aan Tinie Dekker Beemsterboer die zo vriendelijk tras dit artikel uit de 2e Genealogie Dekker beschikbaar te stellen. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 18