De grutterij na de overname door Jan Govers die hier poseert met zijn gezin. de religie waren mochten stemmen en zeifin het bestuur gekozen worden. De Franse tijd die ini795 begon met het uit roepen van de Bataafse Republiek maakte een eind aan de discriminatie van anders denkenden. Het motto was Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Willem Roggeveen zal zich beinvloed door dit vrijheidsdenken, maatschappelijk ver plicht hebben gevoeld om zijn steentje bij te dragen. In 1808, inmiddels was sinds 1806 Lodewijk, Napoleons broer aange steld tot koning, wordt Willem benoemd tot waarschap. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijken. Een ondankbare functie want goed dijkonderhoud kost veel geld en dat in een tijd waarin de bevolking ook nog verplicht was een grote Franse legermacht te onderhouden. Er kon geen cent gemist worden! Willem had het ken nelijk goed gedaan want in 1809 is hij benoemd tot burgemeester. Deze func tie heet hij slechts een jaar kunnen uit oefenen. In 1810 kreeg koning Lodewijk de bons omdat hij het in de ogen van zijn machtige broer niet goed deed. Nederland werd ingelijfd bij Frankrijk en de Franse wetten werden van kracht. Leendert Roggeveen Leendert begint zijn maatschappelijke carriere als landman, later zien we hem als zoutgrossier en hij sluit zijn werk zame leven af al gemeentebode. In 1814 trouwt hij met Anna Barsingerhorn een dochter van Cornelis Barsingerhorn, leerlooier, belastinggaarder en procu reur. Haar moeder was Trijntje Hoflaan, een telg uit een geslacht van notarissen en burgemeesters. Hij hoefde niet ver te gaan om zijn geliefde te ontmoeten. De familie Barsingerhorn woonde schuin tegenover de grutterij in het mooiste pand aan de Markt (nu Chinees restau rant). Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen bekend. Leendert overleed in 1875. Dirk Roggeveen Dirk zet de grutterij voort. In 1817 trouwt hij met de Zijper dienstbode Cornelia Smit., waarbij hij 9 kinde ren krijgt. Met de grutterij gaat het matig. Aan het begin van de negen tiende eeuw wordt de molen voor de grondbelasting alsvolgt beschreven: 'Grutmolen, Schagen Kadastraal sectie Lagedijk G 161, adres Lage Noord 47. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 13