n n in zijn lin- iog zand om :men. Dirk is ie hij vast houdt tagt hij voor? urs in haar nten gaan? n kopje en tr hangen ver- arvan de voor- te stellen. geen signatuur ij is ongesig- rloren gegaan /logelijk wordt ■estauratieon- onmogelijk doorCornelis j weten, de der ervaring, id in Schagen. Ie aquarel van ct gemaakt bezig gezien ide hij de kost lusjes. Omdat 1 inmiddels tinge inko- 1 vroeg hij ijk is hij toen igeveen te le familie tellen door le zelfde tijd is ïur aangesteld het recht om i te wonen. een man Ari ar zij woon- /enhuijsen rSchagen. (1696 - i1731 een a huis, erf, rd aange dreven gort- of grutmolen gelegen aan de Lagezijde van het Noord. Hier laat hij het niet bij want de volgende dag koopt hij het naastliggende pand. Op 31 mei 1739 trouwt hij met Aagje Dirks Bakker uit de 'Oude Zijp'. Aan impost (belasting) op het trouwen betaalt hij 3 gulden, het op één na laagste tarief. Naast de grutterij is hij ook werkzaam als boer. De combinatie grutter en boer legt hem geen windeieren. In mei 1742 wordt zijn jaarinkomen getaxeerd op 600,-. Hiermee valt hij onder de belastingklas se van 6 gulden, een trapje hoger dus. Voor de boerderij heeft hij een 'meid' in dienst en voor de grutterij een knecht. Zijn inkomen stelt hem in staat om er een sjees met paard op na te houden. Het blijft hem goed gaan want in 1768 wordt hij in de Generale Pacht (belas ting op bezit) aangeslagen in het hoge tariefvan 30 schellingen. Hij behoort dus tot de gegoede burgerij. Vier jaar later overlijdt hij. Voor zijn begrafenis moet/15,- belasting betaald worden. In het gezin zijn elf kinderen geboren waaronder Willem in 1754. Vermoedelijk heeft hij na het overlijden van zijn vader de boerderij overgenomen want in 1781 wordt hij in de lijst van 'weerbare man nen' vermeld als boer. Zijn broer Pieter is dan grutter en zijn broer Dirk, die ongetrouwt blijft, zilversmid. De drie broers zijn vermogend en worden in staat geacht financieel bij te dragen aan de bescherming van de plaats. Willem trouwt in 1788 met de vijftien jaar jongere Antje de Graaf uit Den Helder. Zij krijgen drie zonen: Leendert (1790), Dirk (1792) en Arien (1793). In 1798 als Pieter (1797) en Dirk zijn overleden wordt Willem vermeld als grutter. Hij zal de zaak overgenomen heben van Pieter. Of hij de boerderij heeft aangehouden is niet bekend. Burgemeester Mennonieten, menisten, of doopsgezin den zoals zij nu heten, wezen uit prin cipe wapenbezit af en waren aanvanke lijk wars van overheidsfuncties. Tot de Franse tijd waren zij, evenals Lutheranen en katholieken, zelfs uitgesloten van een bestuursfunctie bij de overheid. Uitsluitend vermogende ingezetenen die van de ware Christijke gereformeer- Het schilderij van Willem Roggeveen met zijn gezin. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 10