13 een 'bloempjesdag' te organiseren. Er waren reeds enkele meisjes bereid gevonden om bloemen en speldjes te verko pen ten bate van het goede doel. Omdat de opbrengst van bloempjesdag wel niet voldoende zou zijn, werd besloten gegoede parochianen te bezoeken met een intekenlijst. Deze acties brachten, ondanks de heersende crisis, vol doende geld op om het meisje zes weken in Egmond aan Zee te laten verplegen voor f 1,20 per dag. Er bleef zelfs nog wat geld over, dat op een rekening bij de R.K. Leen bank werd gestort. Op 26 september passeerde de stichtingsacte bij notaris Van den Berg te Schagen en kreeg de afdeling rechtsper soonlijkheid. Aangezien de kasmiddelen zeer beperkt waren, werd aan het hoofdbestuur gevraagd of de afdeling Schagen voorlo pig kon volstaan met de betaling van de helft van de jaarlijkse contibutie die f5,-- bedroeg, hetgeen goed gekeurd werd. Tot de tweede wereldoorlog In de jaren tot de tweede wereldoorlog werden er regel matig kinderen voor perioden van zes weken uitgezonden naar de verschillende herstellingsoorden van de vereni ging- Ondanks de crisis, lukte het elk jaar weer om voldoende geld bijeen te brengen om 3 tot 4 kinderen voor een pe riode van zes weken in een van de koloniehuizen te laten verplegen. Soms waren de ouders in staat een kleine bij drage te betalen, maar het grootste bedrag moest toch uit de verenigingskas komen. De benodigde gelden werden bijeengebracht door jaarlijks een 'speldjesdag' te houden en door te collecteren bij de R.K. plaatsgenoten. Deze wekelijkse collecte werd ge houden door jonge meisjes, zelatrices genaamd, die met een busje de deuren langs gingen. Als beloning voor dit werk werden zij eenmaal per jaar getracteerd op een ge zellige middag. Op de zondag na kerstmis in 1935 werden zij ontvangen door mevrouw Bolte die hen, zo staat er in de notulen: aan huis onthaalde op versnaperingen en de tooverlantaarn. De meisjes hadden zelf wat photo's en kaarten meegenomenwat ze erg leuk vonden. Zij hadden geen haast om naar huis te gaan." Helaas bleek, dat deze meisjes niet meer mochten collec teren omdat zij jonger dan 13 jaar waren en nog leer plichtig. Het bestuur had echter enkele oudere meisjes bereid gevonden om het werk over te nemen. In 1937 werd met de zelatrices een uitstapje per autobus gemaakt naar Bakkum. In 1939 was er een gezellige avond bij mejKruijer na een uitstapje per auto. Het bestuur regelde de plaatsing en zorgde ervoor, dat de kinderen tijdens de reis begeleid werden. Naar Egmond en Bakkum werden de kinderen de hele reis vergezeld van een begeleidster uit Schagen. Of deze ook de hele reis naar Boxtel maakte, is niet helemaal duidelijk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1994 | | pagina 15