3 Punt van orde. 8. Ingebrachte agendapunten 9. Rondvraag. Aftredend en niet herkiesbaar zijn J.P. Blaauw (voorz.) en N. Dekker-Loer (vice-voorz De voorzitter dankt vervolgens Nel Dekker voor haar inzet voor de vereniging en het werk dat zij in het bestuur heeft gedaan. Nel bedankt de voorzitter voor zijn lovende woorden maar merkt op dat zij wel het bestuur verlaat maar niet de vereniging. Vervolgens draagt de voorzitter zijn taak over aan Fred Timmer, (vice-voorz.). Fred bedankt Jaap Blaauw voor zijn gastvrijheid die het dagelijks bestuur en de leden van het alg. bestuur bij hem hebben mogen genieten. Stelt vervolgens vast dat Jaaps invloed mede bepalend is geweest voor het gezicht van de vereniging en dankt hem namens alllen voor zijn inzet en betrokkenheid die hij heeft getoond voor de vereniging. Vervolhens vraagt M. Pigge of er wellicht iemand in de zaal aanwezig is die het voorzitterschap op zich wil nemen. Hierna stelt N. Dekker de hr. Henk Hulshof kandidaat Na schorsing van de vergadering neemt het bestuur de kandidaatstelling over en wordt er schriftelijk over deze kandidatuur gestemd. De commissie van stemopneming bestond uit de heren H. v.d. Wal en J. Manneveld Uitgebracht werden 37 stemmen, waarvan 1 blanco en 1 tegenstem. Met 35 stemmen wordt de hr. H. Hulshof tot voorzitter gekozen De hr. J. Manneveld wordt in de gelegenheid gesteld zijn ingebrachte brief mondeling toe te lichten. Hij pleit voor het samenstellen van een monumentenlijst. Wellicht kan deze -door de vereniging opgestelde lijst- in kombinatie met de gemeentelijke lijst zijn vruchten afwerpen. In regionaal verband zou dit ook anbevelenswaardig zijn. Aangezien de hogere overheden taken naar de lagere overheden afstoten zou de regionaliseringsgedachte in samenwerking met andere historische verenigingen een stap vooruit zijn. Daarbij kunnen ook nadere leefvormen en instanties betrokken worden. De voorzitter antwoordt dat deze visie binnen het bestuur verder zal worden meegenomen. De hr. H. v.d. Wal vraagt of de overheid een deel van de gemeente kan aanwijzen als beschermd stads- of dorpsgezicht Medegedeeld wordt dat de gemeente dit voor Schagen niet heeft gedaan. Mevr. De Laat vraagt of nieuwe leden ook de statuten krijgen. De penningm. antwoordt dat dit niet standaard gebruikelijk is, tenzij er om wordt gevraagd, hezij schriftelijk of telefonisch. 10. Sluiting. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 5