Verslag van de jaarvergadering 1992 2 Verslag/besluitenlijst ledenvergadering van 17 februari 1992. Aanwezig: J.P. Blaauw (voorz.)G.M. Stet (secr.M.W.J. Gielens (penn.), N. Dekker-Loer, J. Eichhorn, A. Grijsen, A. Kapitein, M.G. Pigge A. Pijper, R.J.M. v.d. Pol, F. Timmer en W.G. Zwerus. Afwezig N.J. Grooff (met kennisgeving). 1. Opening. 2Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Financieel overz. 1991. 4. Begroting 1992. 5. Verslag kas controlecommissie 6. Jaarverslag van de secretaris 7. Bestuursverkiezing. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Ingekomen een brief van de hr. Manneveld (voorz. werkgr. Vogelver. Tringa) betreffende: 1. monumentenlijst 2. regionaliserering historische verenigingen, (toelichting zie punt 8) De mededeling van de voorzitter dat het d.b. er nog niet in is geslaagd een nieuwe voorzitter voor de vereniging te krijgen. Degene die is benaderd heeft zich op het laatste moment teruggetrokken als kandidaat Het financieel overzicht over 1991 - geplaatst in de Kakelepost van febr. 1992 nr. 1 - wordt conform vastgesteld De penningmeester wordt hiermee decharge verleend. De begroting 1992 - geplaatst in de Kakelepost van febr. 1992 nr. 1 - wordt conform aangenomen. De kascontrolecommissie bestaande uit de heren H. v.d. Wal en W. Wardenaar hebben de financiële administratie over 1991 akkoord bevonden. Een woord van waardering wordt daaraan toegevoegd. De penningmeester wordt bij deze gedechargeerd. Ter opvolging van de hr. Wardenaar stelt mevr. de Laat, Burghornerweg 4, zich als kascontrolelid -voor twee jaar- ter beschikking. Het jaarverslag van de secretaris -gepubliceerd in de Kakelepost van febr. 1992, nr.1- wordt conform vastgesteld Aftredend en herkiesbaar zijn de volgendeleden: J. Eichhorn, A. Grijsen, J. Groofff, A. Kapitein, M.G. Pigge, A. Pijper, F. Timmer en W.G. Zwerus. Conform wordt besloten met algemene stemmen. Aftredend en herkiesbaar zijn van het dagelijks bestuur, G.M. Stet (secr.) en M.W.J. Gielens (penn.). Met algemene stemmen wordt conform besloten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 4