yAST. r 1%\ aA/J/xcsA*. 21 Den L Achttienhonderd >r/7~7f^vy^ 1 ten •'^m/2 dag der maand 4 i£r< van 't jaar ure, /- Acte van Geboorte van '/"i"*/vv y y r y, gcboren-jjen r d^s 0. *- Z ten a^AzA ure, van «LA iv//, A Z fs s~ den middag. /-z tAae/xA.A <V -Ov t '1 £fl/J££ 4. 'f'- ¥- 2/c <c/t s yf/sy (tcr/stl -*"//<■ /f^Jr V - Hét kind ia erkend te zijn van het -i.-,* geflacht. c*2e/s y/s cSev/s y IS,'#/*- A - d te zijn Getuigen Z/-2f VY*-A'u OUd, Oé S/s/qc) •-///ry/ v AA oud '47/v jaren, van beroep L ct<A, (A.A//S AfAtr^V^A-vT' cy 4V y wonende en vermar**>**<-, - jaren, van beroep r\v///rf/«.w«- 2 cA K'^fc/eA. Zijnde deze Actena mijne voorlezing gcteekend doqr 'Z- e.^vv /^crr/rrwr/^ tc/v/j r J< ï/AAAïsj/cAt tAc AiYC~Ajl rts/s vs/-jyvA* bevestigdingevolge de Wet door ^nij ofldergeteekcnde /At.c C/tri 2 A ivj'» ir/// Ua der t '/Vz/z/vv^^ /s/cr/,A f wonende Op het verzoek aan ons gedaan door r tAA^CtrAc A'2~t £?A r *7^" Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Figuur 3 Geboorteacte van Trijntje Kot. De leeftijd van de vaders van de meeste kinderen was tussen de 30 en 35 jaar; slechts enkele vaders waren boven de 60. Dit is aangegeven in figuur 4. De leeftijd van de moeders staat helaas niet in de acten vermeld. Enkele vaders, doorgaans dagloner van beroep, gaven te kennen dat zij hun naam niet konden schrijven en zetten een kruisje. Bij de aangifte waren altijd twee getuigen aanwezig, 'n enkele keer familie, soms buren maar meestal waren het mannen die in de buurt van het gemeentehuis woonden of zich daar ophielden. Regelmatig komen de zelfde personen voor zoals Cornelis Bock, de cipier, woonachtig in de westelijke slottoren of Gerrit Boonakker deurwaarder op de Marktplaats Leeftijd van de vaders bij de geboorte, periode 1813 Lm. 1822. Figuur 4 De meeste kinderen hadden een vader die bij hun geboorte tussen de 25 en 35 jaar oud was. 30-< 28- 8 24* 22 3 20-K 2 18- 16- 14' 12-K o 10- z 4- 2-K 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-48 50-54 55-59 8084

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 23