Aantal geboorten per jaar periode 1813 t.m. 1822. 20 Aantal geboorten. Er werden in deze periode 622 kinderen geboren waarvan 309 jongens en 313 meisjes. Per jaar zijn er aanmerke lijke verschillen, maar over de gehele periode is de ba lans nagenoeg in evenwicht, zoals te zien is in figuurl. I I Totaal ETS Meiajoe r.v/l Jongen» Figuur 1 Over een periode ven tien jeer werden er bijna evenveel meisjet alt jongent geboren. In de zomermaanden werden de minste geboorten geregi streerd met een dieptepunt in juli. De meeste geboorten vonden plaats in de eerste maanden van het jaar met een top van bijna 11% in januari aangegeven in figuur 2. Gemiddeld aantal geboorten per maand periode 1813 tm. 1822. Figuur 2 In de zomermaanden werden er minder kinderen geboren. Aangevers en getuigen. De aangifte werd meestal gedaan door de vader en bij afwezigheid van deze door een naast familielid. Was de moeder niet gehuwd dan verzorgde de vroedvrouw (Trijntje Schrieken of Neeltje de Jong) meestal de aangifte, dit kwam gemiddeld 3 maal per jaar voor.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 22