Glansverf „RUBENS" Alleen verkrijgbaar bij J. Koelenieij, Loet 71, Schagen. 13 Gezicht op St. Maarten vanuit het zuidoosten. C. Bock c.a. 1820. Vervolg Rolle van 1 Aug. 1731 Allen den genen die eenig regt of actie hebben en souden willen pretenderen tot ofte aan de penningen gekomen ofte nog te komen van een huijs en erve staande en gele gen op de kerkbuurt tot Sint Maarten, toe behoort hebbende Reijcx Jacobs Breetbelent Hendrick Cornelis ten suijden en Antje Dirks ten noorden. Ingedaagdens bij edicte klok geslag en affiscie van billetten omme hun eijschen en titulen van preferentie en concurentie over te leveren op poene van versteek met imposte van een eeuwig stil swijgen en silentium. Voor den Hoofd officier secretaris van geregtshove en dienaar deser drie dorpen dienende van praeferentie regt over specificatie ende declaratie van verschot en sala ris nopende den verkoop van het voorsegde huijs met den gevolge en aancleve van dien, ten somme van twee en negentig gulden 16 stuivers mitsgaders voor den reque- rant in sijn qualiteijt overleggende specificatie van Jagterstallige verpondingen en ongelden van het voorsegde huijs ter somme van twee en seventigh gld. negen st. twaalf penn. Concludeert mede tot preferentie met de kosten versoeckende de voorschreven procureur voor den regt tegen de noncomparanten, default0, en voorts profijt van dien versteek van actie met impositie van een eeuwig stilswijgen en silentium soo van de koop als op de penning. Schepenen gesien de relatie van de bode, fiat. Bron: O.R.A. St. Maarten 1715-1796 Advertentie uit een feestgids van 1913. OVERTREFT ALLE ANDERE MERKEN BEREIDE VERF IN GLANS, DUURZAAMHEID EN GEMAK KELIJK VERWERKEN.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 15