Op poene van swaarder straffe 12 In het jaar 1731 werd de dorpssmid van St. Maarten, Reijer Jacobs Breet, in hechtenis genomen op beschuldi ging van diefstalliederlijk gedrag en het niet betalen van belastingvergrijpen waar hij al eerder in de ge vangenis had gezeten waaruit hij ontsnapt was. Reijer bekende, zijn huis werd verkocht om de belasting schulden te voldoen en hem werd verboden zich in de dorpen St. Maarten, Valkoog en Eenigenburg te vertonen op straffe van verbanning naar West Indië. Het verslag van de rechtzitting is voor u uit het ar chief opgediept door de hr. J.G. Jonker uit St. Maarten die ook de transcriptie (kopie in modern schrift) heeft gemaakt. Rolle gehouden den lsten Augustus 1731 precent alle de Schepenen. Alzo Reijcx Jacobs Breet, Mr. smit op de kerkbuurt tot St. Maarten gedetineert en geaufugeerd^ sig niet heeft ontsien om buijten pijn en banden deser geregte heeft geconfesseert dat hij eenigen tijt geleden een kaas van Maartje Jans, wonende alhier, heeft genomen en de dezelve ontvreemtdat hij een gants ergelijk leven gedurende eenige jaren heeft geleijt, soo met sig dronken en sat te drinken, als sijn smederij, huijs, boomgaart en lichaam te verwaarlosenvloekende, sweerende en andere onordentelijkheden bedrijvende. Gelijk hij op den lsten Junij 1731 in overstallige dronkenschap door den dinaar is gevat en in hegtenisse is gestelt ende dit niet jegenstaande hij even te voren desen geregte beternisse had belooft, als mede de sware agterstallige verpondingen^ van sijn smederij belooft te voldoen. Welken allen hij nog daar en boven met het stucke slaan en breken van de sloten sijner gevangenisse en het vlugten buijten dese dorpen heeft geaugmenteert^ Al waaromme schepenen van St. Maarten, Valcoog en den Eenigenburg gehoort hebbende den criminelen conclusie van: Mr. Theodorus Saskerushoofd-schout van gemelde dorpen, gadaan ende genomen. Mitsgaders de confessiën van den gedetineerde en geaufugeerde Reijcx Jacobs Breet, den selven condemneeren-' om sig in dese drie dorpen te onthouden, op poene^ van swaarder straffe, mitgaders gebragt te werden op een schip omme na Nederlands-West Indiën gevoert te werden en aldaar sig te onthouden tot discretie van de compagnie mitsgaders in de kosten van Justitie Aldus gedaan en gepronuntieertden lsten Augustus 1731 Dirk Keman Schepen voor en wegens regenten deser Stede. j'.W Arrestatie op het platteland door de schout en assistenten. 1. aufugeren 2. confesseren 3. verponding 4. augmenteren 5. condemneeren: 6. op poene van: 7. pronuntieren: 8. faulte 9. impositie weglopen/ ontvluchten bekennen belasting op grond/hui zen vermeerderen veroordelen/ vonnissen op straffe van ui tspreken vonnis gebrek/ verzuim oplegging

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 14