2 zijn hand over dit onderwerp hebt U nog kunnen lezen in het vorige nummer van de Kakelepost 2 september opende burge meester Stam in het West fries museum te Hoorn in aanwezigheid van tal van genodigden de tentoonstel ling over leven en werk van Cornelis Bok. Onze werkgroep genealogie kan met trots terugzien op het resultaat van haar inspanningen. Op 16 november weer een stampvol "Oude Slot" vol belangstellenden voor de le zing van Marjolein de Boer als afsluiting van het Coi nelis Bok project. Een boeiende avond nog opgeluis terd met een kleine expo sitie over Cornelis Bok voor degene die de tentoonstel ling in Hoorn hadden gemist. 17 januari, dit keer in de bovenzaal van rest. Igesz, weer een volle zaal voor "Getekend Land" een lezing door de heer Lambooy. Hier over leest U verder in dit nummer meer. Ook voor de jaarvergadering op 23 februari a.s. zijn we er, naar mijn mening, weer in geslaagd een goed pro gramma voor U te organise ren n.1. de Westfriese schrijversgroep "Wie Skroift die Bloift" met een praatje en een liedje. Voor lief hebbers van het Westfries en voor hen die daar nader kennis mee willen maken een avond om niet te missen. Ik reken op een grote op komst, daarom tot ziens op de jaarvergadering. HCva n de r Wa 1 UITNODIGING HET BESTUUR VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SCHAGEN EN OMSTREKEN NODIGT DE LEDEN UIT VOOR DE JAARVERGADERING OP DONDERDAG 23 FEBRUARI 1989 'S AVONDS OM 8 UUR IN HET OUDE SLOT AAN DE MARKT TE SCHAGEN. AGENDA: 1 Openi ng 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Financieel overzicht 1988 4. Begroting 1989 5. Verslag kascontrolecommissie 6. Jaarverslag van de secretaris 7. Bestuursverkiezi ng 8. Ingebrachte agendapunten 9. Rondvraag 10. Sluiting Na het huishoudelijk gedeelte en de pauze zal voor ons optreden de Westfriese schrijversgroep "Wie skroift die bloift Voor zover er plaats is bestaat voor niet leden de mogelij kheid om na het huishoudelijk gedeelte (vanaf ong. 20.45 dit optreden bij te wonen a f 5.- entree.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 4