Aan de Leden... 1 In het vorig nummer van de Kakelepost schreef ik U al dat er plannen bestaan bin nen de vereniging en daarmee ook binnen de werkgroepen om ter gelegenheid van het "1000 jarig bestaan" van Schagen o.a. een speciaal nummer van dit blad uit te geven Het is best wel een aardige gelegenheid om iets extra's te doen. Naar ik heb "1000 jarig bestaan" niet voor niets tussen aanhalingste kens gezet. Want om nu maar meteen van 1000 jarig be staan te spreken, terwijl er eigenlijk alleen maar sprake is van het feit dat voor zo ver nu bekend Schagen in 989 voor het eerst wordt genoemd in geschreven vorm, gaat mij wat te ver. In feite is Schagen zeer veel ouder en de mogelijk heid dat er vandaag of mor gen een nieuw stuk opduikt waarin dit wordt bevestigd is zeker aanwezig. Naar ik denk niet dat de discussie, ook binnen het bestuur van onze vereniging, al is afgesloten en daarom maar vlug over naar een kort overzicht van het afgelopen jaar. Jammer was het dat Tinij van Zijtveld, onze vorig jaar enthousiast begonnen secre taresse, door familie om standigheden gedwongen haar werk moest neerleggen. Gelukkig heeft Nel Dekker als 2e secretaresse haar taak op een uitstekende wijze overgenomen en hebben we in de persoon van Arend Grijsen een (met uw instem ming) goede secretaris terug Donderdag 28 april vanaf 7 uur 's avonds een drukte van belang bij rest. Igesz voor onze tweede Kunst— en Antiek beoordelings avond. Gezien de grote belangstelling blijken deze avonden in een behoefte te voorzien. Naar aangezien een en ander met nogal hoge kosten voor de ve reniging gepaard gaat De entree en de beoordeling is voor iedereen gratis) hebben we besloten dit evenement een jaar over te slaan. 25 meiEen avond die voor de leden van mindeimaar voor de vereniging van groot belang was. Wij ontvingen de besturen van vrijwel alle andere his torische verenigingen uit de kop van Noord—Holland Vooral kontakten leggen en eens horen hoe anderen het doen. De volgende avond (26 mei werd het alweer laat met de lezing door de heer Lutje— harms die ons zeer veel wist te vertellen over de banne en polder Schagen. Een interessant artikel van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 3