De Kaktefepost 99 99 is het verenigingsblad van ds iis "tof? is cd ns vereniging schagen omstreken :n 4e Jaargang nummer 1 Februari 1989 ARTIKEL 2 DER STATUTEN: De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Schagen en omgeving in de meest ruime zin des woords en het streven naar het behoud van historisch waardevolle elementen. BESTUUR: Voorzitter H.C. van der Wal Vice—Voorzitter J. P. Blaauw Sekretaris C.A.van Zijtveld—GerloFs 2e Sekretaris: N.DekkeiLoer Penni ngmeester M. Gielens 2e Penningmeester: J. de Jong LEDEN: A. Grijsen A.Kapitei n R. J. M. van de Pol A. Pijper G. Rot F.Ti mme r SEKRETARIAAT: C. A. van Zijtveld-GerloFs Postbus 305 1741 AH Schagen tel. 02240 - 13598 LEDENADMINISTRATIE Mw. N. DekkeiLoer Jac. Ruysdaellaan 15 1741 KT Schagen Tel. 02240 - 12990 CONTRIBUTIE: F. 30.00 per jaar Huisgenootleden F. 10.00 per jaar te storten op bankrekeni ngnummer 35.73.04.756 t.n.v. de penningmeester van de Historisch Vereniging Schagen en Omstreken. REDACTIECOMMISSIE: "De Kakelepost" F.Diederik R. J. M. van de Pol F.Ti mme r H.C. van der Wal Clay out) TYPEWERK: Inge Kapitein REDACTIEADRES: F.Ti mme r DoornenhoF 21 1741 ZE Schagen Tel. 02240-15261 INHOUD VAN DIT NUMMER: 1. Aan de Leden. 2. Uitnodiging 3. Bestuursmutaties 3. Bijeenkomst Landschapsgeschiedenis 3. Cursus PaleograFie 3. Boeken, Foto's enz. 4. Financieel overzicht 5. Lezing 6. De overdracht van het Schager polderhuis 8. Op bezoek bij Jan Koning 10. Oude veldnamen in de gemeente Schagen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 2