Lezing. 7 MONUMENTEN, MONUMENTENLIJST EN MONUMENTENWET Wat zijn monumenten? Kerken, torens, kapellen, woonhuizen, walmuren, winkels, burchten en molens: het zijn allemaal "monument en", mits ze - en nu neem ik de omschrijving van art. 1 van de monumentenwet over 'Voor tenminste 50 jaar ver vaardigd zijn' en 'van alge meen belang wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun volkenkundige waardeAan deze voorwaarde moet ook voldaan zijn, wil een monu ment in aanmerking komen voor plaatsing op de monu mentenlijst, en daarmee tot beschermd monument komen. Gevolgen van plaatsing op de monumentenlijst Deze worden geregeld in art. 14 en volgende van de monumentenwet. Artikel 14 houdt, behalve een verbod tot beschadiging of verniel ing, in dat iedere wijziging of dit nu een verbouwing, sloping of restauratie is, slechts mogelijk is met een vergunning van de minister van het desbetreffende de partement (W. V. C. Restau ratie plannen worden dan ook altijd aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vooi gelegd. Door de aldus ge schapen mogelijkheid tot overleg tussen rijk en ge meente wordt een ondeskundig omspringen met monumenten zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer een gemeente nalaat haar plannen tot wijziging van een monument aan het rijk voor te leggen, loopt zij ook grote kans een Rijks subsidie mis te lopen. Uit een plaatsing op de monumen tenlijst vloeit geen vei plichting tot onderhoud voort. Deze verplichting heeft de tweede Kamer bewust niet opgenomen in de Monu mentenwet. Financieel gezien hoeft zo 1n plaatsing dus geen nadelige gevolgen te hebben voor de eigenaar, of dit nu de gemeente is of een particulier. Dit is dus duidelijk een passieve be scherming, want als een ge meente of particulier om welke reden dan ook niet over wenst te gaan tot res tauratie of zelfs maar tot conservering van haar monu menten, dan kan geen instan tie haar daartoe dwingen. Werkgroep Bouwgeschiedenis Maikel Gielens. Op dinsdag 17 januari a.s. zal de heer drs. H. Th.M. Lambooy uit Schagen een lezing voor ons houden over zijn boek "Gete kend land", nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier. Zijn verhaal wordt geï1lustreerd d.m.v. dia's en de reconstructie kaart anno 1350. De lezing vindt plaats in de bovenzaal van Restaurant Igesz aan de Markt te Schagen en begint om 8 uur. EEN BOEIEND BOEK EN EEN BOEIEND VERTELLER! WE REKENEN DAN OOK OP EEN GROTE OPKOMST.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 8