2 UITNODIGING HET BESTUUR VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SCHAGEN EN OMSTREKEN NODIGT DE LEDEN UIT VOOR DE JAARVERGADERING OP DONDERDAG 23 FEBRUARI 1989 'S AVONDS OM 8 UUR IN HET OUDE SLOT AAN DE MARKT TE SCHAGEN. AGENDA: 1. Openi ng 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Financieel overzicht 1988 4. Begroting 1989 5. Verslag kascontrolecommissie 6. Jaarverslag van de secretaris 7. Bestuursverkiezi ng 8. Ingebrachte agendapunten 9. Rondvraag 10. SIuit i ng Na het huishoudelijk gedeelte en de pauze zal voor ons optreden de Westfriese schrijversgroep "Wie skroift die bloift Voor zover er plaats is bestaat voor niet leden de mogelijkheid om na het huishoudelijk gedeelte (vanaf ong. 20.45) dit optreden bij te wonen a f 5.entree. De "Historische Vereniging Schagen en Omstreken" start voor haar leden in januari met de WERKGROEP: OUDE ANSICHT KAARTEN EN FOTO'S De doelstelling van de werkgroep is om zoveel moge lijk aan de hand van oude prenten en foto's een inven tarisatie te maken van "Wie- WaaiWat" er op staat. We zoeken prenten en foto's van oud Schagen en omgeving om er afdrukken van te laten maken voor de werkgroep. Contactpersoon: Nel Dekkei Loer, Schagen, tel. 12990. §roet uit Schagen (fjoltand)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 3